Závěry semináře Inovační potenciál ČR, konaného dne 15. 9. 2003 v areálu Veletrhy Brno, a. s., pavilonu E, Press CentrumSemináře se zúčastnili posluchači z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, zastupujících Systém inovačního podnikání v ČR (podnikatelské subjekty, sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. a další partneři - členové AIP ČR, z.s., ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Parlamentu ČR, komor, bank, zahraničních partneři a zástupci regionálních orgánů - krajských úřadů, regionální rozvojové agentury a dalších).
V úvodní části semináře předal P. Švejda čestné uznání AIP ČR, z.s. za aktivní účast v rozvoji inovačního podnikání v ČR 1993 - 2003 prof. ing. Arminu Delongovi, DrSc.

Seminář proběhl podle připraveného programu jako součást doprovodného programu 45. MSV v Brně:

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s dosavadním vývojem inovačního potenciálu ČR (vysoké školy a jejich fakulty, pracoviště Akademie věd ČR, rezortní výzkumné ústavy, privátní výzkumné ústavy, pracoviště transferu technologií, vědeckotechnické parky, asociace, spolky a sdružení zabývající se inovačním podnikáním, hospodářské komory, ministerstva, poradenské organizace, regionální rozvojové agentury, inovační firmy, regionální poradenská a informační centra) a cestami jejího dalšího rozvoje.

Pozornost byla věnována vývoji, stávajícímu stavu a další perspektivě rozvoje Systému inovačního podnikání v ČR, který od svého založení 23. 6. 1993 garantuje Asociace inovačního podnikání ČR, z.s..

V úvodním vystoupení informoval P. Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. o výsledcích 10 let činnosti AIP ČR, z.s. (hodnocení bylo publikováno ve 2. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, str. 6 - 8), poukázal na úlohu AIP ČR, z.s. jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR, na její základní know-how spočívající ve vytváření Systému inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktury ČR a jejímu obsahovému vyjádření - inovačnímu potenciálu ČR. V posledních letech je inovační potenciál ČR vyjádřen v Technologickém profilu ČR. Dále uvedl strukturu pracovních týmů AIP ČR, z.s. zaměřených na oblast inovační politiky a přípravy odborníků pro oblast inovačního podnikání a připravovaného pracovního týmu zaměřeného na inovační podnikání v regionech. Připomněl vybrané činnosti AIP ČR, z.s. - časopis Inovační podnikání a transfer technologií, INOVACE - mezinárodní sympozium s výstavou a soutěž o Cenu Inovace roku a další aktivity - účast AIP ČR, z.s. v rámci programu KONTAKT, EUREKA, INGO a dalších včetně projektu Mezinárodní inovační centrum.

Manažer projektů AIP ČR, z.s. J. Štika stručně seznámil posluchače s historií řešení projektu Technologický profil ČR od roku 1998. Předvedl možnosti třídění a výběrů subjektů databáze. Dokumentoval prezentaci na www.techprofil.cz včetně množství odkazů na další informační zdroje. Odkaz na elektronický katalog sítě vědeckotechnických parků (www.svtp.cz), prezentaci výsledků výzkumu a vývoje vysokých škol - členů AIP ČR a další odkazy na stránky s informacemi o podpoře výzkumu a vývoje (od 1. 10. 2003 budou uveřejněna aktualizovaná data a nová grafika na www.techprofil.cz). Dále seznámil přítomné s aktuálními úkoly přípravy Technologického profilu ČR verze 05 a se záměry řešení tohoto projektu od 1. 1. 2004.

Člen výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR J. Lakomý podal informaci o Národní síti vědeckotechnických parků v ČR a významu vědeckotechnických parků (dále VTP) v přípravě regionálních inovačních strategií a o probíhající 7. etapě akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2003 s platností na období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2005. Poukázal na úlohu VTP v rámci vytvářené regionální inovační infrastruktury. Věnoval pozornost mezinárodní spolupráci SVTP ČR v rámci programu INGO (spolupráce na multilaterální úrovní s IASP, EBN, SPICE a na bilaterální úrovni spolupráce s národními asociacemi VTP ve SRN, Velké Británii, Rakousku, Francii, ČLR, Slovensku, Ruské federaci, Polsku a Itálii.

Úkoly a funkce zahraničního člena Společnosti VTP ČR - Vedecko-technologický park Žilina (www.vtpzilina.sk) představil, po dohodě s M. Rostášovou a J. Kaveckým, tajemník SVTP ČR P. Švejda.

První vicepresident AIP ČR, z.s. M. Janeček, místopředseda Rady pro VaV, informoval o postupu přípravy a cílech Národní inovační strategie, dokumentu, který projedná vláda ČR do konce t.r. Příprava tohoto dokumentu je o to naléhavější, že ČR nemá dosud schválenu Národní inovační strategii, Politiku inovací ani Zákon o inovacích.

Účastníci semináře obdrželi 3. číslo časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (XI. ročník, čtvrtletník, vydává AIP ČR, z.s.), CD ROM Technologický profil ČR, verze 04, informační materiál KONTAKT 2003 (program mezinárodní vědeckotechnické spolupráce ČR ve VaV), přihlášku do soutěže o Cenu Inovace roku 2003 (uzávěrka přihlášek 8. ročníku soutěže 31. 10. 2003).
Účastníci semináře ocenili vydání publikace AIP ČR, z.s. Základy inovačního podnikání v ČR (P. Švejda a kolektiv, 2002) pro přípravu odborníků pro tuto oblast a pro přípravu národních programových dokumentů. Vzali na vědomí informaci o příručkách o podnikání v EU, které v rámci řešení projektů MŠMT vydává Česká společnost pro nové materiály a technologie spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Diskuze
V rámci diskuse byla podána informace M. Kittlerové o přípravě katalogu "Český seznam" - určen pro malé a střední firmy, které mají zájem vyvážet své výrobky do frankofonních zemí (jedná se celkem o 55 zemí). Záštitu při přípravě katalogu poskytly MPO, MZV, CZECH TRADE, SP ČR, HK i AIP ČR, z.s.. Katalog vyjde na podzim roku 2003 v českém, anglickém a francouzském jazyce. Další informace na www.frankofonie.cz .

V diskusi dále vystoupili účastníci semináře s těmito nejdůležitějšími náměty a připomínkami:
Ing. Daněk - tajemník Asociace strojních inženýrů - poukázal na problematiku nedostatku techniků v podnicích, otázku zlepšování technologií a konstrukcí.
V. Benda - ČC IEE - zdůraznil nutnost spolupráce výzkumu s vysokými školami.
M. Cenek - ČAOE - vystoupil s příspěvkem týkajícím se ekologického bydlení pomocí obnovitelných energií, ekologické dopravy elektrickými a hybridními vozidly a životním stylem 3. tisíciletí.
P. Horák - produkt manažer firmy EGISTIC GMBH - informoval o aktivitách, záměrech a službách firmy (www.egistic.de ).

Závěry semináře:

1. Byla oceněna úloha AIP ČR, z.s. jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání v ČR, která od svého založení 23. 6. 1993 rozvíjí Systém inovačního podnikání v ČR a prosazuje přijetí Inovační strategie a Inovační politiky ČR a Zákona o inovacích.

2. Účastníci konference jednoznačně podpořili nutnost přípravy, přijetí a realizace národní inovační strategie a dokumentů na ni navazujících.

3. Byl zdůrazněn zásadní přínos inovací pro národní hospodářství a konkurenceschopnost ČR.

4. V plenární části mezinárodního sympozia INOVACE 2003 dne 2. 12. 2003 bude podána informace o základních materiálech inovační politiky v EU a v ČR, včetně připravené Národní inovační strategie.

5. Časopis ip&tt, mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE a Cena Inovace roku jsou základními aktivitami (a primárními v ČR) k podpoře inovačního podnikání v ČR.


Pro informaci účastníkům semináře a dalším zájemcům uvádím, že v tomto roce uspořádá AIP ČR, z.s. následující akce:

* účast na MATERIALICA 2003, 16 - 18. 9. 2003 Mnichov
* účast v rámci Salonu inovací a investic, FOR ARCH 2003, 23 - 27. 9. 2003, Praha
* účast v rámci CHEMTEC 2003, 7 - 9. 10. 2003, Praha
* účast na veletrhu BAUFACH 2003, 6. - 9. 11. 2003, Lipsko
* INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2. - 5. 12. 2003, Praha


P. Švejda

 


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.