Národní inovační strategie

Seminář se uskutečnil dne 30. 4. 2004 v Kongresovém sále ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 za účasti 56 zástupců regionálních rozvojových agentur, krajských úřadů, hospodářských komor, členů AIP ČR, z.s. a jejích partnerů..

Seminář uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) v součinnosti s Úřadem vlády ČR jako druhý z pěti připravovaných seminářů k Národní inovační strategii (dále NIS) a postupu její implementace. První se uskutečnil v rámci konference Inovace a technologie v rozvoji regionů v Brně dne 21. 4. 2004.

Seminář zahájil generální sekretář AIP ČR, z.s. Pavel Švejda.V úvodu přednesla Jaroslava B. Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR, Národní inovační strategii, schválenou vládou ČR 24. 3. 2004 (více viz).

V rámci semináře byly předloženy tyto návrhy, připomínky a doporučení:

Jan Bartoň, VZLÚ Praha
* nedostatky v přípravě Národní politiky výzkumu (nebyla připravována současně s Národní inovační strategií)
* aktualizovat programy VaV a inovací (MŠMT, MPO, …)
* stanovit úkoly subjektů v rámci inovačního procesu

Ivan Dobiáš, IA ČR
* vytvářet prostředí pro inovace (infrastruktura, intelektuální vlastnictví a hospodaření s ním, neoddělovat výzkum, vývoj a inovace)

Miloš Filip, Prefa Brno
* úloha podnikatele v inovačním procesu
* nepřímé nástroje pro podporu inovací (daně, úhrada poplatků, např. testování)

Milan Press, poradce místopředsedy vlády ČR
* ocenil veřejné projednávání NIS a postup její implementace a zájem politiků o oblast inovací
* využít zkušenosti BIC a dalších členů Společnosti vědeckotechnických parků v ČR při zabezpečování poradenských, konzultačních a dalších služeb (zkušenosti z EU)

Vítězslav Benda, ČC IEE
* příprava talentů, úloha inženýrů a techniků ve společnosti
* prioritní a "neprioritní" obory (úloha VŠ)
* vytváření podmínek pro spin-off (zkušenosti Cambridge University - moderní vybavení, ekonomické podmínky a rozvoj firem)

Milan Press
* uplatňování výsledků VaV (stanovit nové podmínky, nestačí pouze prezentace - impact faktor)

Jiří Mejstřík, Magistrát hl. m. Prahy
* hierarchizace potřeb a postupů
* bilance finančních zdrojů a způsob financování programů
* podmínky pro regionální inovační strategie s využitím zkušeností projektu BRIS (Praha, Plzeň)
* odpovědnost a úkoly subjektů v rámci inovačního procesu (včetně správy/samosprávy)
* podmínky pro hospodaření s veřejnými prostředky (podnikatelská sféra, veřejné instituce)

Miroslav Pittner
* vytvořit funkční řetězec inovačního procesu
* nepřesné používání termínů kreativita - inovace (kreativita je širším pojmem zahrnujícím inovace; složité vazby)

Karel Klusáček, TC AV ČR
* projekt BRIS (Praha) bude ukončen v 08/2004 návrhem implementace; způsob financování v rámci 6. RP EU
* NIS připravována Úřadem vlády ČR v součinnosti s AIP ČR, z.s. a dalšími partnery využitím podkladových materiálů AIP ČR, z.s. (bez přímé finanční podpory)

Bedřich Kocan, ČKVŘ
* stanovit hlavního nositele inovací (kompetenční zákon)
* stanovit finanční prostředky a způsob financování inovačních a technologických programů a projektů
* kooperací proti konkurenci; etika podnikání

Jan Marek, CTTV Dvůr Králové n. Labem
* připravit nabídku služeb pracovišť VaV a inovací pro zákazníky
* výměna zahraničních zkušeností (SRN, další země) s cílem uplatnit naše poznatky v zahraničí
* příprava Eurotextilního regionu (s podporou EU); inovační setkání 4 zemí v Zittau, 5. - 6. 5. 2004 (využít mimořádné číslo ip tt/2004 - Národní inovační strategie, Č/A)

Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.
* do připravované Národní inovační politiky zahrnout:
- Technologický profil ČR (inovační potenciál)
- časopis Inovační podnikání a transfer technologií (XII. ročník v roce 2004)
- soutěž o Cenu Inovace roku (9. ročník v roce 2004)
- mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE (11. ročník v roce 2004)
a vytváření Systému inovačního podnikání v ČR

Karel Klusáček
* úloha TC AV ČR v rámci 6. RP EU

V závěru semináře vystoupila Jaroslav B. Sporková, poděkovala AIP ČR, z.s. za přípravu a uspořádání semináře, umožnění diskuze k NIS a účastníkům semináře za kvalitní návrhy v přípravě Národní inovační politiky (NIP).

Do připravované NIP zařadit rovněž:
- vzor kultury v podnikání
- inovační řetěz inovací
- vzdělávání lidí v oblasti inovací
- nutnost public relations (podpora inovací)
- morální ocenění lidí v inovačním podnikání

Návrhy k přípravě NIP zasílat e-mailem (svejda@aipcr.cz)
T: do 31. 5. 2004


Další semináře k Národní inovační strategii a její implementaci se uskuteční:
* 4. 5. 2004 v Českých Budějovicích
* 6. 5. 2004 v Mostě
* termín semináře v Ostravě bude upřesněn


V Praze dne 30. 4. 2004

Zpracoval:
Ing. Pavel Švejda, CSc.
generální sekretář AIP ČR, z.s.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.