Národní inovační strategie

Seminář se uskutečnil dne 25. 5. 2004 v konferenční místnosti Vědecko-technologického parku Ostrava, a.s., Technologická 372/2 v Ostravě-Pustkovci za účasti 28 zástupců subjektů, které se podílejí na vytváření regionální inovační infrastruktury v Moravskoslezském kraji.

Seminář uspořádaly Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. a Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) v součinnosti s Úřadem vlády ČR jako poslední z pěti seminářů k Národní inovační strategii (dále NIS) a postupu její implementace. První se uskutečnil v rámci konference Inovace a technologie v rozvoji regionů v Brně dne 21. 4. 2004, další v Praze 30. 4. 2004, Českých Budějovicích 4. 5. 2004 a v Mostě 6. 5. 2004.

Seminář zahájili ing. R. Mrázek, VTP Ostrava a ing. Z. Wantula, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

V úvodním vystoupení seznámila Mgr. J. B. Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR, s Národní inovační strategií ČR (dále NIS), schválenou vládou ČR 24. 3. 2004 a postupem její implementace. Zaměřila se zejména na cíle, přístupy, definici základních pojmů, inovace v EU, inovační systém, přípravu odborníků, silné a slabé stránky, rozvoj lidských zdrojů, přechod industriální společnosti na společnost znalostní.

Součástí jejího vystoupení byla opatření k implementaci NIS, přípravě Národní inovační politiky a potřebné legislativy.

V rámci diskuze, kterou řídil P. Švejda, byly předloženy tyto návrhy, připomínky a doporučení:

* Doc. V. Kebo, prorektor VŠB-TU Ostrava
- potřeba definovat stávající stav a jasné cile , dále stanovit subjekt, který má pravomoce i schopnost řídit VaV a inovace (cílem je komercializace výsledků VaV)
- prosadit motivační faktory v inovačním procesu (výzkum, vývoj, inovace, školství)
- potřeba posílit technické a přírodovědní obory VŠ
- analyzovat vztah počtu pracovníků státní správy (nárůst) a počtu pracovníků v podnicích (pokles) - najít příčiny a řešit důsledky
- připravit registr výsledků VaV; využít zkušenosti Rady vysokých škol

* Prof. I. Vondrák, děkan FEL VŠB-TU Ostrava
- nejdřív musí vzniknout nové technologie, poté uplatnění typů transferu technologií
- absence poptávky po aplikovaném výzkumu ze strany průmyslu

* Ing. T. Teindl, Vítkovice, Výzkum a vývoj, spol.s r.o.
- nutná komercializace výsledků VaV
- vyžadovat spolupráci pracovišť VaV s průmyslem - uvádět výsledky do praxe

* Ing. Z. Wantula
- nutná spolupráce VŠ a praxe
- současně s Národní inovační politikou (dále NIP) připravovat legislativní změny
- vytvořit ekonomické podmínky pro realizaci NIP (navýšit finanční zdroje)
- provádět marketing přírodovědných a technických oborů s cílem systémově řídit tuto oblast
- celý proces přípravy a implementace NIS urychlit

* Doc. D. Kaminský, Elcom, a.s., člen redakční rady časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (vydává AIP ČR, z.s.)
- vytvořit podmínky pro financování inovačního procesu (výzkum, vývoj, inovace, ochrana průmyslového vlastnictví, transfer technologií) s odpovědností jednotlivých partnerů
- zdůraznil časový faktor, hlavní úlohu klienta -spotřebitele a význam motivace inovačních firem ekonomicky
- vyhodnotit dosud uplatňované investiční pobídky s cílem rozšířit účast českých investorů
- najít efektivní motivační systém i pro komerční sféru (odpočitatelné položky apod)

* Ing. A. Říman, kancelář vládního zmocněnce pro Ostravsko
- navázat na dovednosti a tradici řemesel
- připravit přehled absolventů VŠ s informací o jejich uplatnění v připravovaném oboru
- prezentovat VaV v masmédiích
- využít zahraničních zkušenosti z oblasti nanotechnologií a dalších oborů

* Ing. J. Tomčík, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
- úkoly pro rozvoj Moravskoslezského kraje
- vznik nových pracovních míst (výzkum, vývoj, inovace)
- vztah clusterů a NIP

* Doc. L. Slunský, Central Card
- vytvořit fond pro financování inovačních a technologických projektů pro start-up, spin-off; připravit analytiky a posuzovatele těchto projektů
- upozornil na růst finační náročnosti na jeden inovační projekt

* RNDr. V. Holuša, Agro-eko, spol. s r.o.
- uplatnit nepřímou podporu - daňové úlevy
- ochrana životního prostředí
- (ne)odpovědnost úředníků

* Prof. T. Čermák, rektor VŠB-TU Ostrava
- výzkumné záměry a jejich příprava na 5 - 7 budoucích let
- úloha evropského patentu, ochrana průmyslového vlastnictví
- význam programů průmyslového VaV MPO (kvalitní příprava podmínek pro spolupráci subjektů v rámci inovačního podnikání včetně úlohy VŠ)
- disproporce očekávání, potenciálu a zdrojů ve VŠ školství (příklad USA)

* M. Pobořil, Vysoká škola podnikání, a.s.
- význam celoživotního vzdělávání; inovovat tuto část vzdělávacího systému
- vytvořit podmínky pro rozvoj kultury inovací

* Ing. P. Švejda, AIP ČR, z.s.
- Technologický profil ČR (inovační potenciál)
- časopis Inovační podnikání a transfer technologií (XII. ročník v roce 2004)
- soutěž o Cenu Inovace roku (9. ročník v roce 2004)
- mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE (11. ročník v roce 2004) a vytváření Systému inovačního podnikání v ČR
- na www.aipcr.cz se umístěno Diskusní fórum (možnost vyjádřit další návrhy, doporučení a připomínky k NIP a k ustavovaným pracovním týmům k inovačnímu podnikání v krajích)

Ing. R. Mrázek, VTP Ostrava
- se pokusil o souhrn priorit v diskutovaných doporučeních jako:
- soustředit se na jasně definované priority, faktor času (celý proces maximálně urychlit)
- v oblasti finanční podpory inovačního podnikání klást prioritu na nepřímou podporu přímo u tvúrce hodnoty- daňové úlevy apod,.
- nedílnou součástí NIS by měla být transformace celého systému školství (financování, motivace, aplikovaný výzkum, T skills, jazyková příprava atd.)

V závěru semináře vystoupila Jaroslava B. Sporková, poděkovala VTP Ostrava a AIP ČR, z.s. za přípravu a uspořádání semináře, umožnění diskuze k NIS a účastníkům semináře za kvalitní návrhy v přípravě NIP.


V Praze dne 28. 5. 2004

Zpracoval:
Ing. Pavel Švejda, CSc.
generální sekretář AIP ČR, z.s.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.