Závěry

workshopu Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer technologií

Workshop “Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer technologií, který se konal dne 5. 9. 2017 v zasedací místnosti č. 418, ČSVTS, Praha 1, uspořádala Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. společně s Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. v rámci projektu LE 15014 OKO SVTP ČR. Uskutečnil se za aktivního zájmu 37 účastníků.

Workshop moderoval Jaroslav Lakomý, zahájil ho Pavel Švejda, prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. a generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a - uvítal přítomné, představil jednotlivé přednášející a navázal svojí přednáškou

* Úkoly vědeckotechnických parků v inovační infrastruktuře ČR, projekty SPINNET a OKO SVTP ČR

Zhodnotil více než dvaceti sedmiletou činnost Společnosti, uvedl základní typy VTP, základní funkce, kritéria pro přijetí inovačních firem do VTP, vývoj Národní sítě VTP v ČR od roku 1995, dosavadních 13 etap akreditace VTP od roku 1994. Seznámil s nejdůležitějšími etapami činnosti SVTP ČR, z.s. a s vývojem počtu VTP v ČR. VTP jsou aktivní součástí inovační infrastruktury ČR.

Prezentace

Dále představil strukturu a jednotlivé části připravované česko-anglické elektronické publikace „Vědeckotechnické parky v ČR – mezinárodní spolupráce“. Tato epublikace je zpracovávána v rámci projektu LE 15014, obsahuje úvodní část (informace o založení a činnosti SVTP ČR, z.s., akreditaci VTP v ČR), základní informace o projektu LE 15014 a informace o 20 akreditovaných VTP (název, adresa, charakteristika, statistické údaje, mezinárodní spolupráce, fotografie). Údaje o těchto akreditovaných VTP byly použity z ekatalogu VTP SVTP ČR. Epublikace bude do konce listopadu umístěna na www.svtp.cz a vydána na CD ROMu.

 

* Postup implementace programu Služby infrastruktury OPPIK

Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prezentace

 

* Výzvy programu Služby infrastruktury, aktivita a)

Petr Kolář, Agentura pro podnikání a inovace

Vystoupení shrnuje doposud vyhlášené výzvy programu Služby infrastruktury OPPIK. Upozorňuje na připravované výzvy programu. Zvláště pak na nově podporovanou aktivitu „a“, poskytování služeb (poradenství), kdy VTP bude příjemce podpory pro zvýhodněné poskytování služeb v oblasti poradenství podnikatelským subjektům typu MSP. Vyhlášení výzvy s touto novou aktivitou lze očekávat v závěru roku 2017. Vyhlášení výzvy s ostatními doposud standardními aktivitami bude v nejbližší době. Vystoupení dále upozorňuje na nejčastější chyby žadatelů o dotaci, resp. příjemců dotace.

Prezentace

 

* Mezinárodní spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (INTERREG V A) "Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje/Dolního Bavorska"

Charlotta Doubková, Univerzita Passau

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Lead Partner) a Univerzita Pasov (projektový partner) s podporu Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska (asociovaný partner) již od září 2016 úspěšně kooperují v rámci společného projektu INTERREG „Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje/Dolního Bavorska“. Projekt je financován Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko, cíl EUS 2014 – 2020. Cílem projektu je posílení hospodářství a konkurenceschopnosti v regionu iniciováním kooperací a inovačních projektů mezi vysokými školami a firmami, a to zejména malými a středními. Do srpna 2019 se uskuteční přeshraniční specifické odborné a networkingové akce, v rámci kterých bude vysokým školám a firmám umožněno prezentovat možnosti spolupráce a vést rozhovory o prvních idejích a plánovaných záměrech s potenciálními zájemci o kooperaci. Realizátoři projektu jsou otevřeni impulsům z vědy a praxe, které mohou být následně v rámci plánovaných akcí konkretizovány. Zároveň bude vytvořen webový portál pro přeshraniční znalostní a technologický transfer a vydána projektová dokumentace ve formě dvojjazyčné česko-německé publikace.

Prezentace

 

* Transfer technologií a praxe v českém prostředí

Růžena Štemberková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Transfer technologií přispívá ke komerčnímu využívání výzkumných výsledků a k zavádění inovací v praxi s cílem zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu při současném uplatňování principů udržitelného rozvoje.

Tento příspěvek se zabýval hodnocením tzv. třetí role univerzit na území České republiky, a souvisí tak se vznikem a hodnocením dosavadní činnosti kanceláří transferu technologií na jednotlivých institucích a jejich rozvojem aktivit ve směru - spolupráce s regionem, se zahraničím a s průmyslem. Zároveň přinesl krátké shrnutí historického rozvoje transferu technologií ve světě a v České republice. Součástí byl stručný přehled vzniku jednotlivých kanceláří na Českých univerzitách či akademických nebo výzkumných institucích.

Z analýzy vyplynulo, že studovaná problematika se stala důležitou a nezbytnou součástí jednotlivých vědecko-výzkumných institucí a přispívá tak významně ke zvyšování přidané hodnoty výsledků vědy a výzkumu. V dnešním světě nabývá na významu ochrana duševního vlastnictví, její komercializace a uplatnění těchto výsledků v rámci zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých států. V rámci jednotlivých zázemí univerzitních prostředí je potřeba připravovat podmínky pro zvyšování motivace vědeckých týmů. Příspěvek názorně seznámil s jednotlivými přístupy v rámci motivování vědeckých týmů v tuzemsku i v zahraničí. Závěrem pak byly na příkladu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích demonstrovány výsledky dobré praxe v českém prostředí.

Prezentace

 

Zkušenosti vybraných akreditovaných VTP v ČR s mezinárodní spoluprací na úrovni VTP a inovačních firem v nich umístěných

* Jana Klementová, BIC Plzeň, s.r.o.

BIC Plzeň je společnost, která poskytuje služby na podporu podnikání a inovací od roku 1992. Je dlouholetým členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (akreditovaný VTP). BIC Plzeň pro rozvoj svých služeb ve prospěch klientů, zejména inovačních firem, využívá své kontakty na zahraniční partnery. Tyto vazby jsou vytvářeny buď prostřednictvím členství v asociacích či jiných organizacích typu mezinárodních sítí nebo díky pracovním vazbám s řadou jednotlivých zahraničních organizací, jejichž kapacity lze využít pro poradenské služby lokálním firmám. BIC Plzeň je například členem českého konsorcia poskytujícího služby mezinárodní sítě Enterprise Europe Network- http://een.ec.europa.eu/ . Díky tomuto zapojení mají služby na podporu rozvoje klientských firem a jejich inovačních projektů mezinárodní rozměr. BIC Plzeň je také členem sítě European Business and Innovation Centre Network (EBN), má certifikát kvality, značku EC BIC - „European Community Business & Innovation Centre“. BIC Plzeň využívá nejen konkrétních kontaktů na zahraniční partnery, ale také možností prezentace na portálech zahraničních sítí. Takovou možností je pro provozovatele vědeckotechnických parků i portál SPICA- Science Parks and Innovation Center Association- https://www.spica-directory.net/ či SPICE Group - Science Parks and Innovation Center Experts - http://www.spice-group.de/ .

Prezentace

 

Závěrečné shrnutí workshopu

Účastníci workshopu potvrdili aktuálnost a potřebnost přednesených témat pro oblast mezinárodní spolupráce ČR.

Byla použita výměna zkušeností – vybrané projekty a činnosti, které multiplikačně působí při zvyšování inovačního potenciálu ČR.

Účastníci byli Pavlem Švejdou vyzváni, aby využívali pro diskusi a výměnu názorů o problematice výzkumu, inovací a podnikání webové stránky SVTP ČR (www.svtp.cz) a AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz, část Diskusní fórum).

V závěru workshopu P. Švejda pozval přítomné k účasti:

* 24. sympozium s výstavou INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, ve dnech 5. - 8. 12. 2017 a 22. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2017, uzávěrka přihlášek do soutěže 31. 10. 2017, vyhlášení výsledků 5. 12. 2017

O průběhu a závěrech workshopu bude informován výbor SVTP ČR 19. 9. 2017, poznatky včetně návrhů a doporučení přítomných budou využity v rámci dokončení projektu „LE 15014 OKO SVTP ČR“.

 

Zpracovali: P. Švejda, I Němečková

 

Fotogalerie: I. Němečková

CZ.1.07/2.4.00/17.0094                                           OKO SVTP ČR, LE 15014


nahoru
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.