Inovační politika České republiky


    V závěru roku 1999 dokončila Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a její partneři přípravu Inovační politiky ČR.

    Koncem října 1999 byl dokončen dokument "Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky ČR pro období do roku 2005" který vypracovala vláda ČR spolu s Evropskou komisí a který v úterý 2. listopadu 1999 v Bruselu podepsali místopředseda vlády ČR a ministr financí Pavel Mertlík a evropský komisař pro ekonomiku Pedro Solbes. Ve stejném období byly dokončovány práce na návrhu Státní politiky výzkumu a vývoje ČR.

    V souladu s plánem činnosti Pracovního týmu AIP ČR, z.s. k návrhu Inovační politiky ČR a s výsledky tří uskutečněných seminářů v roce 1999:

 • Inovační strategie ČR - 24. března 1999
 • Inovační politika ČR - 18. května 1999
 • Příprav odborníků v oblasti inovačního podnikání - 17. června 1999

Inovační politiku ČR přednesl P.Švejda na 6. mezinárodním sympoziu s výstavou INOVACE 99 ( 7.-9. prosince 1999 ), projednali ji rovněž orgány AIP ČR, z.s. dne 13.prosince 1999
Byla schválena tato struktura navrhované Inovační politiky ČR:
 • Akční plán ČR pro inovace
 • Programy pro oblast inovačního podnikání
 • Zákon o inovacích

Akční plán ČR pro inovace

Akční plán ČR pro inovace vychází s Akčního plánu EU pro inovace a dále ho rozvíjí ve specifických podmínkách ČR.
Akční plán EU pro inovace (uveřejněn v příloze Transfer technologií ip & tt 1/97 - str. I-IV) se zaměřuje na tyto hlavní otázky:

1. Pěstování inovační kultury
 • vzdělávání, základní a nadstavbový výcvik
 • mobilita výzkumných pracovníků, studentů a učitelů
 • zvyšování zájmu veřejnosti a aktivizace účastníků inovací
 • inovace a řízení podniků

2. Vytvoření rámce podporujícího inovace
 • konkurence
 • ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
 • zjednodušení administrativy
 • právní a administrativní prostředí; Podnikový zákon
 • financování
 • zdanění

3. Zrychlení využití výzkumu k inovacím
 • strategická vize výzkumu a vývoje
 • fáze vzniku technologických podniků
 • posílená spolupráce mezi výzkumum,. univerzitami a průmyslem
 • posílit schopnost malých podniků absorbovat nové technologie a vědomosti
 • demonstrovat účinné přístupy k inovacím
 • posílení výzkumu prováděného podniky

Akční plán ČR pro inovace tvoří 5 oblastí s těmito základními úkoly:

I. Priority v oblasti inovačního podnikání, mezinárodní spolupráce
 • zrychlit využití výzkumu k inovacím
 • pěstovat inovační kulturu
 • vytvořit rámec podporujícího inovace
 • zajistit součinnost s EU, zejména v rámci 5. RP
 • koordinovat součinnost nevládních organizací s inovačním zaměřením se zahraničními partnery na bilaterální a multilaterální úrovni
 • posílit národní síť vědeckotechnických parků a prohloubit součinnost s národními a mezinárodními sítěmi VTP
 • zlepšit bilaterální spolupráci inovačních asociací
 • vyhodnotit a posílit spolupráci s organizacemi OSN, které se zabývají problematikou inovačního procesu (EHK, UNCTAD, UNIDO, ...)

II. Financování, nepřímé nástroje
 • vytvořit předpoklady pro účinné financování inovací (přímé a nepřímé nástroje v procesu invence a inovace, jejich koordinace, systémovost a nutnost provázanosti - snížit počet nástrojů a posílit rozpočet)
 • podporovat rovněž inovační týmy
 • zajistit efektivitu podpory (podpor)
 • vytvořit poptávku po inovačních výstupech
 • zvýšit podíl podniků na financování svého inovačního procesu

III. Inovační infrastruktura, komunikace s veřejností
 • definovat inovační infrastrukturu jako systém vztahů mezi jednotlivými výzkumnými, vývojovými, výrobními, obchodními a dalšími specializovanými partnery, charakterizovat jejich vzájemnou spolupráci s cílem komercializovat výsledky VaV; součástí inovační infrastruktury je inovační klima a inovační trh
 • zdokonalovat systém inovačního podnikání v ČR, tvořící základ pro inovační infrastrukturu, (regionální orgány, pracoviště VaV, Parlament ČR, zahraniční partneři, banky, komory, ústřední orgány státní správy, sdružení, nadace, podnikatelské subjekty aj.)
 • zkvalitnit fungování národních sítí, například vědeckotechnické parky
 • zajistit informovanost veřejnosti o záměrech, cílech a zkušenostech inovačního procesu
 • zlepšit součinnost s masmedii
 • zlepšit přípravu účastníků komunikace
 • naplňovat úlohu AIP ČR, z.s., nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, jako prostředníka komunikace

IV. Personální a etické aspekty
 • zajistit přípravu odborníků v oblasti inovačního podnikání od základního školství k doktorandům, včetně systému celoživotního vzdělávání
 • připravit studium oboru, případně specializace, Inovační podnikání na jednotlivých typech škol v ČR s využitím Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Společnosti vědeckotechnických parků a dalších partnerů
 • připravit nabídku kvalitní přípravy odborníků pro jednotlivé oblasti inovačního podnikání v rámci systému celoživotního vzdělávání
 • vytvořit předpoklady pro fungování AIP ČR, z.s. jako profesního společenstva v rámci Hospodářské komory ČR
 • připravit podmínky pro stanovení inovačního podnikání jako vázané živnosti (týká se procesu inovace, nikoli invence) a fungování komorového systému garantovaného AIP ČR, z.s.
 • uplatňovat etický kodex AIP ČR, z.s. (pravidla, kontrola)
 • připravit etický kodex člověka 3. tisíciletí

V. Právní aspekty včetně ochrany duševního vlastnictví
 • definovat základní pojmy (inovační podnikání, inovační firma, vědeckotechnický park)
 • vytvořit příznivé právní prostředí pro inovačně orientované firmy
 • zajistit kompatibilitu se zahraničními partnery
 • vytvořit právní rámec s proporcionálním uplatněním přímých i nepřímých nástrojů
 • připravit systém projektového poradenství
 • zpracovat Národní program průmyslového vlastnictví


Druhou součást Inovační politiky ČR tvoří programy pro oblast inovačního podnikání.


Programy pro oblast inovačního podnikání

V současné době neexistuje v ČR systémový program zaměřený na budování a podporu národního inovačního systému. Paralelně je podporována řada aktivit v rámci MPO, ČMZRB a různých vládních a nevládních agentur. V zásadě jediným pracovištěm, které se systematicky zabývá problematikou inovačního podnikání je AIP ČR, z.s., kde za nejvýznamnější aktivity lze považovat:

 • vytváření systému inovačního podnikání v ČR (od 23. 6. 1993)
 • vydávání časopisu ip & tt (VIII. ročník v roce 2000)
 • mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE (7. ročník v roce 2000)
 • cenu Inovace roku (5. ročník v roce 2000)

Podpora těchto aktivit je ze strany státu relativně malá (např. vydávání časopisu je podporováno v rámci projektů MŠMT, podobně i sympozia a výstavy). Určitým zlomem by mohla být trvalá záštita mpř. vlády a ministra financí doc. P. Mertlíka nad sympoziem s výstavou spojenou s udílením ceny Inovace roku.

Proto lze považovat za nejdůležitější opatření postupnou realizaci "Akčního plánu ČR pro inovace" např. takto:

1. Začlenění inovační strategie či politiky do připravované "Sociální a ekonomické strategie ČR", do které bude zřejmě začleněna i národní politika VaV.

2. Zpracování projektu a především jeho realizace do programu celoživotního vzdělávání a operativně i do učebních plánů středního i vysokého školství v rámci tzv. "duálního vzdělávání." Zahraniční zkušenosti v zemích EU totiž jednoznačně prokázaly, že sebelépe teoreticky připravovaný absolvent VŠ či doktorandského studia je téměř nepoužitelný např. v průmyslovém výzkumu, pokud nemá základní vzdělání pro oblast podnikání.

3. Vyhodnotit současné programy VaV, které mají charakter podpory inovací. Především se jedná o programy MPO, MZe, případně i nový program na podporu "cíleného výzkumu" v AV ČR. Tyto programy metodicky sjednotit s programy na podporu inovací EU - např. 5. RP EU.

4. Vypracovat ve spolupráci s MŠMT strategii metodické přípravy mezinárodních programů z oblasti inovační podpory. Vedle zmíněného 5. RP EU se jedná především o program EUREKA. Zde doporučujeme postupné budování profesionálního pracoviště pro zajišťování programu EUREKA při AIP ČR, z.s.. Dobré zkušenosti s projektem "Public relations Eureka" dávají reálný předpoklad pro zajištění všech činností AIP ČR, z.s., obdobně jako ve SRN, Švýcarsku, Francii, Švédsku atd.

5. Objektivně vyhodnotit dosavadní výsledky agentur a organizací a všech programů, které se problematikou inovačního podnikání zcela nebo částečně zabývají a vypracovat návrh institucionálního zabezpečení inovační strategie v těchto oblastech:

 • zpracování výstupů základního výzkumu a experimentálního vývoje s cílem budoucí realizace;
 • transfer výsledků VaV do praxe;
 • příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání;
 • financování IP;
 • služby pro IP

V zásadě tedy vytvoření "národní sítě českých pracovišť" ( od 23.6.1993 iniciovaný a vytvářený Asociací inovačního podnikání ČR jako Systém inovačního podnikání ČR ), jejího zastřešení na úrovni regionální a státní exekutivy a mezinárodního propojení na evropské či světové programy.

6. V rámci národní strategie IP připravit i legislativní rámec pro všechny oblasti inovačního podnikání, který by jednoznačně definoval roli státu, základní pojmy pro inovační podnikání, kompetence, organizační strukturu apod.

AIP ČR, z.s. je připravena aktivně se podílet na řešení všech výše naznačených problémů. Má k dispozici týmy odborníků, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají.

V Praze dne 10. 1. 2000

Zpracovali: P. Švejda, K. Šperlink
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.