Závěry semináře Inovace a technologie v rozvoji regionů


Ve středu 15. 9. 2010 pořádala AIP ČR, z.s. ve spolupráci s ČARA seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, který se uskutečnil od 10.00 hodin v Business Centru II, 1. patro, pavilon E, Veletrhy Brno a. s., v rámci doprovodného programu veletrhů MSV a Urbis 2010.

Semináře se zúčastnilo 38 odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií v krajích ČR.

Seminář zahájil garant semináře Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., uvítal přítomné a stručně zrekapituloval uplynulé období:

 • od roku 2002 se scházíme podeváté; od roku 2002 plní AIP ČR, z.s. v souladu s požadavkem, předloženým na prvním semináři k této problematice, konaném dne 23. 4. 2002, metodickou a koordinační funkci při přípravě a realizaci regionálních inovačních strategii a při vytváření regionální inovační infrastruktury
 • změny termínů při přípravě tohoto semináře: původní plánovaný v rámci stavebních veletrhů 24. 4.2010, první změna s návrhem termínu 26. 5. 2010 a druhá změna – 15. 9. 2010; za 5 dnů se 20. 9. 2010 uskuteční plánované jednání pracovních týmů AIP ČR, z.s. „ politika, výchova, regiony“ v Praze
 • seminář není cílem, ale jedním z prostředků v rámci řešení projektu Technologický profil ČR
 • orgány AIP ČR, z.s. schválily 21. 6. 2010 nové stanovy AIP ČR, z.s. – výzkumné o. s.., plnící podmínky Rámce společenství
 • úprava Systému inovačního podnikání v ČR: změny od 21. 6. 2010, aktuální stav viz www.aipcr.cz, systém je prezentován v ip tt 3/2010 a na stánku AIP ČR, z.s. č. 22 v pavilonu A1
 • cíle dnešního semináře: výměna zkušeností v rámci RIS jednotlivých krajů a prezentace zkušeností jednotlivých krajů Č při přípravě publikace Inovace a technologie v rozvoji regionů (křest publikace se uskuteční 30. 11. 2010 v 16 hodin na Novotného lávce 5, Praha1 při zahájení INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Dále následovaly jednotlivé příspěvky podle programu:

Regionální inovační infrastruktura
Vladimír Gašpar, předseda ČARA, viceprezident AIP ČR, z.s.:

 • uvedl jednotlivé etapy RIS JMK, aktuálně 3. etapa implementace, odkázal na článek v časopise ip tt č.3/2010, str. 31- 32, zhodnotil pokročilost RIS JMK a zmínil přípravu projektu „Moravian Science Centre Brno“, který má za cíl vytvořit interaktivní centrum popularizace a propagace VaVaI, jak pro studenty tak i širokou veřejnost, více viz

Příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů:

Královéhradecký kraj
Miloslav Roman, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury krajského úřadu KHK

 • zmínil důvody, cíle a potřeby a finanční zajištění RIS; realizaci RIS (subjekty, cílové skupiny aj.); dále uvedl další projekty – Inovační vouchery, Eranet Crosstexnet, více viz

Karlovarský kraj
Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání

 • RIS v počátcích, schválena v prosinci 2009, vznikla na základě analýzy inovačního potenciálu firem karlovarského kraje; dále zmínila úlohu lidských zdrojů (větší problém než finance) a databázi inovačních firem (6 klíčových oborů – důraz na lázeňství); záměr vybudovat univerzitní kampus – spolupráce s VŠ, zapojení do sítě EEN, více viz

Inovační potenciál ČR

V dalším průběhu semináře věnoval Pavel Švejda pozornost Inovačnímu potenciálu ČR

 • na tomto semináři nejde o vědeckou přednášku, kterou byla moje habilitační přednáška 14. 2 2008 na vědecké radě FSv ČVUT

* Technologický profil ČR (CD ROM TP ČR verze 10; viz www.techprofil.cz)

 • dnes nejde o výklad jednotlivých částí, i když se jim budu věnovat
 • TP ČR je jednou z forem vyjádření inovačního potenciálu ČR
 • stal se jedním z nástrojů prezentace ČR – průmyslová obchodní a vědeckotechnická spolupráce – nástroj komplexní, proto náročný
 • * Technologické profily krajů – jak je připravovat (i s jinými názvy)
  • využití zkušeností při přípravě TP ČR od r. 1998
  • zajímavá diskusní vystoupení účastníků semináře - Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj
  • obecné – zvláštní – jedinečné: struktura dat a spolupráce v rámci Systému inovačního podnikání v ČR

* Cena Inovace roku 2010 (brožura k dispozici, viz www.aipcr.cz)

 • aktuálně probíhá 15. ročník; od r. 1996 zkušenosti ze 14 uzavřených ročníků
 • kritéria soutěže: technická úroveň; původnost řešení; postavení na trhu, efektivnost; vliv na životní prostředí (doporučení k přípravě přihlášky jsou na uvedeném webu)
 • postup: termín předání přihlášek do 29. 10. 2010; povinná konzultace do 15. 10. 2010
 • inovační produkty zahrnout mezi výsledky VaVaI v rámci RIV

Diskuse:
* Petr Krajáč, BIC Brno: ocenil přípravu jihomoravského projektu Moravian Science Centre Brno, doporučil do kapitoly „myšlení“ zařadit „psychiku“ (emocionální inteligenci, duševno)
* Vít Hřiba, BIC Brno: uvedl souvislost ocenění „TRIHYBUS“, ÚJV Řež v rámci soutěže Cena Inovace roku 2009 a letošní Zlaté medaile MSV Brno
* Jaroslav Chaloupka, BIC Brno: ocenil změnu chápání pojmu inovace, RIS i celé národní politiky i další pokračování aktivit (v důsledku připravovaného financování v rámci regionů po roce 2013)
* Pavel Csank, BermanGroup: kompetence ve firmě, návrh rozšířit TP ČR o “měkké aktivity“

Závěry semináře:

 • v roce 2011 uskutečnit 10. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů – zvážit termín, výhodnější duben 2011 v rámci rovnoměrného rozložení aktivit
 • informovat o závěrech semináře poradu odborných týmů AIP ČR, z.s. 21. 9. 2010 a v časopisu ip tt č. 4/2010

Zpracoval: P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.