Inovace 2005, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČRČtvrtek 1. 12. 2005

Mezinárodní spolupráce ve Výzkumu a Vývoji

Dopolední jednání zahájil a moderoval ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s..
Jednání se zúčastnilo 74 osob.

V souladu s upraveným programem byly předneseny tyto přednášky a příspěvky:

"Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, předsednictví ČR v programu EUREKA"
Ing. Petr Křenek, CSc., ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve VaV MŠMT
- strategie a priority mezinárodní spolupráce (v rámci EU - priority národní, evropské, evropská přidaná hodnota); bilaterální spolupráce - oboustranně výhodná, konkrétní užitek (přes 80 dohod x konkrétních programů méně) - zejména program KONTAKT s úlohou AIP ČR, z.s.; rámcové programy VaV - zvyšování konkurenceschopnosti, kvality lidského života a sociální soudržnosti; forma spolupráce JRC; financování - porada ministrů (problém s rozpočtem, britské předsednictví - částečný obecný přístup), vliv na 7. rámcový program - jeho priority; mobilita vědců, rámcový program EURATOM (projekt ITER); MŠMT gestorským orgánem pro CERN; ČR - 10. výročí členství v programu EUREKA; příprava Evropského technologického institutu v Brně aj.

"Zkušenosti z plnění projektů v rámci programu KONTAKT":

Dr. Ivan Kašík, Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, Praha - Francie Barrande 2004-049-2
"Netradiční thuliem dopovaná optická vlákna"
- cíl projektu: modelovat podmínky - zvednout přenosovou kapacitu sítě, výsledky publikované v renomovaných časopisech (disertační práce), projekt STREP, poděkování AIP ČR, z.s. a MŠMT, více viz

Doc. ing. Jiří Žára, CSc., ČVUT Praha - RAKOUSKO 2004/20
Spoluřešitel ing. Martin Čadík, který projekt prezentoval
"Realistické zobrazování urbanistických celků v reálném čase"
- problém osvětlení velkých celků, dvě nové metody, navázána řada nových kontaktů, více viz

PhDr. Irena Čornejová, ASO Brno (Austrian Science and Research Liaison Office)
"Experiences from KONTAKT Programme Projects Realisation"
- vznik a činnost kontaktní konaceláře ASO (jednoleté projekty, pomoc při hledání prvních kontaktů, organizace Dne rakouské vědy aj.), více viz

Dr. Teresa Král, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry Czech Academy of Sciences
Francie Barrande 2005-06-054-1
"DNA condensation studied by one- and two- photon Fluorescence Correlation Spectroscopy"
- kombinace laserové techniky a fluorescence, genová terapie, více viz

RNDr. Svatopluk Halada, vedoucí předsednického sekretariátu ČR programu EUREKA, AIP ČR, z.s.
- podal informaci "Předsednictví ČR programu EUREKA", strategie a národní cíl programu, činnost sekretariátu, 20 let trvání a10 let členství ČR v programu EUREKA, Itálie nástupnická země předsednictví EUREKA, viz www.eureka-chair.cz

Dále následovaly dvě přednášky:

"Německý trh - konkurenční prostředí pro české firmy se mění"
Ing. Josef Hladík, předseda představenstva Sdružení českých podniků v Německu

- uzavřena kooperační dohoda mezi AIP ČR, z.s. a Sdružením čs. podniků v Německu, změna konkurenčních výhod, snaha nových kandidátských zemí prosadit se na německém trhu, podnikové zastoupení v Německu

"Úvod do čínské inovační politiky"
Shi Lei, 3. tajemník velvyslanectví ČLR v Praze

- směry inovační politiky, výzkum a vývoj univerzit a výzkumných institucí, vládní projekty podporující spolupráci škol a výzkumných ústavů, státní podpora průmyslového VaV a inovačních aktivit, viz článek v ip tt č. 4/2005, str. 9

Po nich následovaly zkušenosti dalšího řešitele projektu KONTAKT:

Prof. RNDr. Jiří VOHLÍDAL, PřF UK Praha - SLOVINSKO 18-2005-06
"Česko - slovinská spolupráce při výzkumu konjugovaných polymerů"
- výhody a principy spolupráce - trvá již 10 let, výsledky řešení projektu - různé aplikační možnosti, více viz

a prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc., MU Brno - Rakousko 2004-3
"Bezolovnaté pájky" - více viz, který předal příspěvek ke zveřejnění dodatečně.

V úvodu diskuse P. Švejda upozornil přítomné na možnost využít mailové adresy inovace2005@aipcr.cz. V diskusi dále vystoupili:
J. Vohlídal, UK Praha, M. Čadík, ČVUT v Praze, M. René, ÚSMH AV ČR, M. Pittner.

Česko - ruské technologické fórum

Toto jednání moderoval ing. Petr Křenek, CSc., ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve VaV MŠMT, zúčastnilo se jí 34 účastníků.

Uskutečnila se tato vystoupení a byly předneseny tyto přednášky:

"Činnost Mezinárodního inovačního centra"
Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s..

- konání mezivládní česko-ruské bilaterální komise (17.- 19. 10. 2005); pět cílů MIC (komercializace výsledků VaV, databáze výsledků VaV a expertů, transfer technologií, technologické profily, spolupráce s mezinárodními organizacemi); partneři projektů RINKCE
- www.extech.ru a AIP ČR, z.s.; čtyři úrovně vztahů; účast na 5. Moskevském mezinárodním Salonu inovací a investic, příprava na 6. ročník (stánek ČR), účast na oficiální prezentaci ČR v Irkutsku, viz článek ip tt č. 4/2005, str. 13, předány materiály AIP ČR, z.s. v ruském jazyce ruským účastníkům

"Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání v RF"
Alexandr V. Bočarov, Federální agentura pro vědu a inovace RF

- přehled inovační politiky v RF; vznik Mezinárodního inovačního centra v Praze (snaha zakládat další taková centra ve světě - Francii, Německu, Nizozemsku, Maďarsku aj. i mimo Evropu, např. v Indii); geopolitické měřítko; cíle

Vystoupení O. J. Lušnikova - velvyslanectví RF v Praze
- zdůraznil důležitost inovací pro budoucnost, období 15 let - omezen inovační potenciál ve VaV v ČR i RF, probíhající čs.- ruská jednání musí řešit konkrétní projekty, MŠMT ČR a MŠV RF vytvořilo společnou pracovní skupinu - hlavním úkolem rozvoj vědy a techniky, v programu česko ruské spolupráce je rozpracováno 30 projektů, Rusko se systematicky zabývá otázkami vědy a výzkumu - Moskevský mezinárodní Salon inovací a investic - další rozvoj čs.- ruské spolupráce

Dále následovaly "Prezentace ukončených, řešených a připravovaných projektů v rámci VTS ČR/RF s dotazy":

I. Kratochvílová, (Dr. Král) Fyzikální ústav AV ČR - Univerzita v Novosibirsku
"Syntéza a výzkum nových polovodičových kvantových teček"

V. Menšikov, RCHTU, Moskva - spolupráce s ostravským regionem

J. Vilčáková, Univerzita T. Bati ve Zlíně - N. Kazantzeva - Ústav radioinženýrství a elektroniky v Moskvě
"Vývoj materiálů pro elektromagnetickou kompatibilitu", více viz

R. Novák, ČVUT FS - E. Levashov, ředitel Moskevského státního institutu oceli a slitin, více viz

J. Dvořák, VŠMIE - Státní univerzita řízení, katedra inovačního managementu v Moskvě
"Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání", více viz

J. Stejskal, Ústav makromolekulární chemie AV ČR - I. Sapurina, Ústav makromolekulárních látek, Ruská akademie věd, St. Peterburg
"Povrchová modifikace matriálů vodivými polymery", více viz

B. Čásenský, Ústav anorganické chemie AV ČR
"Projekt vědeckotechnické spolupráce v oblasti chemie boranových klastrů", více viz

V. Menšikov, Výzkumný ústav Choťkovo, Moskevská oblast - zaměření výzkumné a vývojové činnosti, možnosti spolupráce, převzal informaci ITC-VUK, Panenské Břežany

M. Svoboda, SVÚOM s.r.o. Praha
"Ekologicky bezpečné nátěrové materiály pro různá odvětví průmyslu"

Výše uvedení přednášející informovali o řešení svých projektů, jejich výsledcích a dalších možnostech řešení. V závěru P. Křenek poděkoval všem přednášejícím a ukončil oficiální část zasedání s přesvědčením prezentace dalších výsledků řešení těchto projektů na INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (5. - 8. 12. 2006).

P. Švejda navrhnul vydávat jednou ročně brožuru "Charakteristika česko-ruských vědeckotechnických projektů" a tuto brožuru použít k prezentaci vědeckotechnické spolupráce; připomněl přítomným předání cen Inovace roku 2005 za přítomnosti předávajícího ing. M. Jahna, MBA, místopředsedy vlády ČR, dne 2.12. 2005 v 10.45 hod.

Závěry třetího dne:

- spolupracovat s řešiteli projektů v rámci programu KONTAKT a dalších projektů mezinárodní spolupráce a spoluvytvářet podmínky pro úspěšné uplatnění výsledků řešení v praxi a zapojení do dalších rámcových projektů v rámci EU (významným výsledkem projektů KONTAKT - podpora mobility - je vlastní poznání řešitelů včetně jejich pracovních podmínek a definicí předmětu vědeckotechnického projektu; vznikají tím předpoklady pro přípravu "Velkých" projektů v rámci RP a dalších evropských a světových programů)

- připravit publikaci "Česko - ruské vědeckotechnické projekty"; vydat ji do konce ledna 2006, poprvé použít na 6. Moskevském mezinárodním Salonu inovací a investic (6. - 10. 2. 2006) a dále na oficiálních prezentacích ČR v RF v roce 2006

- INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR se uskuteční v termínu 5. - 8.12. 2006

Fotogalerie - 1. 12. 2005

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda, fotogalerii P. Dlouhý

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.