Závěry semináře Inovační potenciál ČR, konané dne 10. 9. 2008 v sídle AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře se zúčastnilo 32 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s., ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Rady pro výzkum a vývoj, regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, zástupců VTP v ČR a poradenských organizací.

Seminář zahájil a řídil Petr Křenek (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.). V úvodu uvítal přítomné, seznámil je s programem semináře a informoval o změně pořadí přednášejících - příspěvek „Inovační fórum“ Miroslavy Kopicové, Rada pro výzkum a vývoj, byl přesunut do odpolední části semináře, pokud skončí jednání vlády).

Předal slovo
* Pavlu Švejdovi (AIP ČR, z.s.) - příspěvek „Inovační procesy v ČR“ a „Činnosti a projekty AIP ČR, z.s.“ (www.aipcr.cz)
V úvodu svého příspěvku splnil slib ze semináře 11. června „Inovace a konkurenceschopnost“ – vyhodnocení posteru, který v anketě získal nejvíce hlasů – poster programu BIOTECH a předal věcný dárek doc. Trefnému.
Dále představil brožuru „15 let AIP ČR, z.s.“, kterou obdržel každý účastník. Ve svém příspěvku dále objasnil pojem „Inovační proces“ – odkázal na knihu Inovační podnikání, 2007 (kterou zájemci mohli rovněž obdržet); zmínil úlohu regionální inovační infrastruktury a kompetenčního zákona; dále zmínil postavení a cíle AIP ČR, z.s. a činnosti a projekty asociace. Na závěr svého příspěvku předal věcný dárek i Ing. Čermákovi, vítězi výše zmíněné ankety, více viz

* Karlu Šperlinkovi (AIP ČR, z.s.), který vystoupil s příspěvkem k „Reformě Systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ , informoval o rámci společenství pro státní podporu VaVaI – vymezení pojmů, zmínil institucionální financování v ČR – RIV hodnocení, úlohu Technologické agentury, aj., více viz.

Diskuse
V závěru dopolední části měli účastníci možnost vystoupit v diskusi řízené Petrem Křenkem,
zazněly tyto informace, návrhy a připomínky:

 • J. Martinec (MŠMT): informoval o vyhlášení veřejné soutěže programu EUREKA na rok 2009, o programu EUROSTARS, o programu EUREKA – získání prestižní ceny projektu (více viz web - www.msmt.cz)
 • P. Křenek (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.): paralely mezi programy MPO a programem EUREKA – schválena Národní inovační politika, zřízení „Inovačního fóra“ v ČR – očekává se zlepšení v této oblasti
 • P. Švejda (AIP ČR, z.s.): seznámil přítomné s přípravou programu 15. ročníku INOVACE 2008 a vyzval přítomné o zaslání dalších návrhů – Termín:15.9. v 9 hod. ráno, k zařazení do programu, případně do posterové sekce nebo jako článek do časopisu ip a tt.

V rámci odpoledního programu, který zahájil Pavel Švejda (AIP ČR, z.s.), přednesli své příspěvky:

* Barbora Hošková (MŠMT) příspěvek „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, základní údaje o operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancování s ESF, prioritní osy programu – odkazy na kontaktní osoby, výběrová kriteria projektu, plán na rok 2008, možnost zaregistrovat se a dostávat pravidelné informace, více viz.

V diskusi k tomuto příspěvku byly předneseny následující informace, náměty a připomínky:

 • J. Čermák (MEBIS): hodnocení výsledku projektů - kvantitativní kriteria a výsledný efekt
 • I. Dobiáš (IA): problém konkurenceschopnosti – otázka priorit
 • B. Hošková (MŠMT): úloha „certifikátů“ v projektech
 • A. Mittnerová (VŠCHT v Praze): sledování cílů projektů – „Impact Assessment“
 • J. A. Jirásek: velké věci si žádají evropskou součinnost – komunitární programy a operační programy

* Anna Mittnerová (VŠCHT v Praze) příspěvek „Projekty 7. RP EU – EURAB, KAMPUŠ“, podrobně vysvětlila strukturu a úlohu evropských komunitárních programů, odlišnost principů veřejného financování, úlohu projektu KAMPUŠ – rozšířen i na organizace v.v.i., více viz.

V diskusi k tomuto příspěvku zazněly tyto informace, návrhy, připomínky:

 • P. Křenek (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.): interakce mezi prostředím RP EU (od 3. RP) a ČR
 • A. Mittnerová (VŠCHT v Praze): informace TC AV ČR vědcům v ČR dostupné, přetrvávají nedostatky v právních a organizačních záležitostech v organizacích ČR
 • J. Čermák (MEBIS): zmínil konference připravované Slovinci a konané v Bruselu
 • P. Švejda (AIP ČR, z.s.): v závěru diskuse omluvil M. Kopicovou, která se z důvodu účasti na zasedání vlády nemohla dostavit ani v odpoledních hodinách. Tento bod programu bude zařazen na semináři konaném v rámci doprovodného programu MSV v Brně, viz: http://www.aipcr.cz/doc/program-msv-2008.doc

Petr Křenek v závěru semináře poděkoval P. Švejdovi za organizaci semináře, ocenil kvalitu všech příspěvků a poděkoval všem přítomným za účast.

Závěry semináře:

 • oceněna role AIP ČR, z.s. jako nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků
 • sladit principy financování (platů, mezd) výzkumníků z nových členských zemí s principy financování výzkumníků ze zemí EU 15, principy nových zemí ještě stále setrvávají v minulých úrovních systémů financování (školení a vzdělávání personálních, administrativních a manažerských pracovníků v principech financování zemí EU 15)
 • ohodnocena významná role semináře Inovační potenciál pro výměnu a sdílení informací mezi subjekty zabývajícími se výzkumem, vývojem a inovacemi – doporučeno pokračovat v organizování tohoto semináře i v budoucnu.

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály:

 • brožura „Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT“, Praha 2008
 • CD TP ČR, verze 08
 • INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • časopis „ip a tt“ č. 2/2008, 3/2008
 • Cena Inovace roku, přihláška
 • brožura „15 let AIP ČR, z.s.“
 • publikace Inovační podnikání, 2007 (na vyžádání)
 • dále program E!, MCI, EEN-Enterprise Europe Network
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.