Závěry semináře Inovační potenciál ČR

konaného v rámci projektu InnoNet dne 5. 9. 2012 v zasedací místnosti č. 319, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Semináře se zúčastnilo 31 posluchačů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v ČR, členů AIP ČR, z.s. a SVTP ČR, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, regionálních rozvojových agentur, inovačních firem, zástupců VTP v ČR, patentoví zástupci a pracovníci poradenských organizací.

Seminář zahájil Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., uvítal přítomné a předal slovo Petru Křenkovi, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., který seminář řídil. V rámci programu postupně vystoupili:

 • * Olga Letáčková (Ministerstvo pro místní rozvoj), která vystoupila s příspěvkem „Podpora inovací v rámci kohezní politiky“

V úvodu svého příspěvku uvedla stručně informace o dvou stávajících operačních programech (OP) – OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace, dále se zaměřila na programové období 2014 +, zmínila vyjednávání na úrovni EU, přípravu dalšího období v rámci ČR, uvedla 4 strategie (Strategie Evropa 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Strategie regionálního rozvoje a tematické okruhy). Podala výklad ke grafu „MATES“ (jednotlivé úrovně, tematické okruhy, národní strategický rámec nyní přechází v partnerskou dohodu, v současné době probíhá konsolidace tematických okruhů – karet);
dále zmínila základní principy období 2014 – 2020, faktory efektivního systému implementace a administrace projektů (trojúhelníkový graf). V závěru zmínila jednotné metodické prostředí – „MEPS“ (mezinárodní poradní skupina), jehož cílem je dobré procesní zvládnutí čerpání financí pro nové období a zlepšení monitorovacího systému v el. podobě, * více viz


P. Křenek vysoce ocenil ucelenou a konzistentní prezentaci o novém programovacím období a uvedl další vystoupení:

 • * Pavel Švejda (Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.), který ve svém příspěvku „Systém inovačního podnikání v ČR“
- odkázal na 2. číslo časopisu „ip tt“, kde na 2 – 4; struktura na str. 47
- základní know-how AIP ČR, z.s., od 23. 6. 1993 zahájení činnosti AIP ČR, z.s.; vstupujeme do 20. roku jako Česká republika
- etapy vývoje systému
- Program INOVACE XXI:
 • * technická tvůrčí práce
 • * legislativa
 • * financování a významné projekty
 • * příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání
- zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích ČR (inovační infrastruktura v regionech)
- příprava odborníků (aktuálně 6. etapa; 7. etapa 2014 – 2020);
- bilance 1993 – 2011 (předpoklad 2012): rok, počet členů (subjektů), počet fyzických osob v rámci SIP v ČR, počet právnických osob v rámci SIP v ČR
- zařazení inovačních produktů mezi výsledky VaVaI, do RIV (motivace pro spolupráci výzkumníků a realizátorů; spolupráce vědy a průmyslu).

P. Křenek poděkoval za příspěvek, který nastínil řadu problémů v oblasti inovací a předal slovo

 • * Zuzaně Matějíčkové (Ministerstvo průmyslu a obchodu), která v úvodu svého příspěvku „Operační programy MPO 2007 – 2013; příprava 2014+“

uvedla informace o OP Podnikání a inovace, jeho členění na 6 prioritních os a 17 programů (velký důraz na inovace), informovala o novém programu VC fond (spojení se soukromým kapitálem pro rozjezd nových firem k podnikání). Dále stručně zmínila jednotlivé programy, např. Inovace v prioritní ose 4, program Marketing v prioritní ose 6 (kde je možné získat příspěvek na účast na zahraničních veletrzích a výstavách); dále navázala na el. formu zpracování programů (on line spojení řešitelů s projekty); dále uvedla statistická čísla OPPI o čerpání dotací v jednotlivých krajích v jednotlivých letech, počet vyhlášených výzev aj. V současné době jsou otevřeny dvě výzvy – program Patent a Potenciál. V programu Marketing SVV společné výstavy a veletrhy se jedná o znovuotevření projektu a v programu Czechaccelerator se jedná o zahraniční mise. V závěru uvedla 3 nejúspěšnější žadatele (např. v programu Inovace firmu COMTES FHT a.s.) a zaměření do budoucna (vycházet ze strategie Evropa 2020 – zaměření na znalostní ekonomiku a inovace, ze sektorových priorit MPO pro novou kohezní politiku, * více viz


P. Křenek poděkoval za příspěvek, který ujistil o know how MPO pro administrování projektů a předal slovo

 • * Janě Bystřické (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), která v příspěvku „Norské granty“

uvedla informace o programu CZ09 – fondu na podporu výzkumu (Research support Fund) a nových programech FM2 pro vědu, výzkum a mobilitu, jejich cílech prioritních oblastech, podmínkách přihlášení se do projektů (výzva koncem roku 2012, doporučení sledovat web MŠMT). Dále uvedla přehled oblastí a priority připravovaného programu CZ09, * více viz


P. Křenek uvedl posledního přednášejícího

 • * Davida Kratochvíla (CzechInno), který ve svém příspěvku „Projekt InnoNet – cíle, vize“

Představil společnost a stručně a přehledně informoval o poslání, cílech a principech projektu InnoNet, jehož cílem je vytvořit platformu pro vzájemné setkávání a vytváření kontaktů, dále představil soutěž Vizionáři 2012 * více viz


V závěrečné diskusi, řízené Petrem Křenkem, zazněly následující dotazy, informace, návrhy a připomínky:

 • T. Obr, INVOS s.r.o.: dotaz o možnosti financování doplňkových výzev k inovacím na rok 2013
  • O. Letáčková objasnila časovou náročnost převodu dotací, určitá možnost v převodu „měkkých“ programů, požadavek nutno ale důkladně zdůvodnit; finanční posílení nejspíše do regionálních oblastí
 • V. Filipenský, Euroconsulting: dotaz na spuštění programu OP 2014+
  • O. Letáčková: predikce spuštění programu v lednu 2014, i když určitý skluz existuje, záleží na včasném rozhodnutí vlády
 • T. Obr, INVOS s.r.o.: dotaz na výzvy programů na rok 2014
  • O. Letáčková potvrdila předpokládanou obdobnou aktivitu z OPPI jako dosud
 • J. Kepáková, patentový zástupce: dotaz na oblast patentů, projektů, informace o možnosti přihlášky do soutěže o Cenu Inovace roku 2012
  • P. Švejda podrobně objasnil možnosti, termíny, podmínky podání přihlášky v rámci 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku (vyhlašuje AIP ČR, z.s. od roku 1996, hodnocení inovačních produktů) a uvedl další dvě soutěže s účastí AIP ČR, z.s.: Vizionáři 2012 (vyhlašuje Czechinno, z.s.p.o., 2. ročník, ocenění autorů) a v ČR letos poprvé vyhlášená soutěž BEST INNOVATOR 2012 (vyhlásila AT Kearney, P. Švejda jedním ze členů poroty, hodnocení firem)
 • O. Král, ISQ Praha: poděkoval organizátorům semináře za kvalitní přípravu i obsah, upozornil na článek v časopisu ip tt č. 3 Metoda relačních matic a její využití a možnost propojení s kvantifikátory v příspěvku
  • O. Letáčková: zatím není univerzální metoda, pracuje se na možnosti kvantifikovat procesy (MŠMT, ředitel Kříž), dále upozornila na převahu kladných zkušeností, kvalitních činností a podávaných projektů, které se nemedializují, ale novináři se zaměří vždy na nedostatky a problémové projekty, které ovlivňují celkové výsledky, ale kladné hodnocení převažuje (řádově desítky projektů z celkového počtu cca 30 tisíc)
 • J. Nováková, CESNET: využití sítě CESNET
 • M. Molhanec, ČVUT: termín výzvy Norských fondů, deadline
  • J. Bystřická: dva měsíce, začátek roku 2013, bude se konat seminář, sledovat web MŠMT www.msmt.cz
 • M. Pittner: dotaz k podpoře rozvoje konkurenceschopnosti
  • priorita sociálního vyčleňování X začleňování, nutno chápat v kontextu

V závěru semináře poděkoval Petr Křenek přednášejícím, účastníkům i diskutujícím za zajímavé a hodnotné diskusní příspěvky, vyzdvihl užitečnost a potřebu takovýchto seminářů a doporučil je organizovat i v budoucnu.

Pavel Švejda rovněž poděkoval přítomným a formuloval závěry semináře:

 • za AIP ČR, z.s. a CzechInno, z.s.p.o. poděkoval za prezentace, které budou uveřejněny na webu AIP ČR, z.s.
 • seminář byl letos zaměřen na nyní velmi aktuální strukturální fondy
 • O. Letáčková přijala pozvání k účasti na úvodní plenární sekci INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, úvodní plenární sekce 4. 12. 2012
 • seminář Inovační potenciál ČR uspořádat i v roce 2013 (termín projedná vedení AIP ČR, z.s. 17.9. 2012, bude umístěno na webu AIP ČR, z.s.
 • využít Diskuzního fora na webu AIP ČR, z.s. k dalším dotazům.

Účastníkům byly poskytnuty tyto materiály:

 • brožura „Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji na dvoustranné úrovni“ 11. vydání, Praha 2012
 • CD ROM Technologický profil ČR, verze 12
 • INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • časopis „ip a tt“ č. 2/2012; číslo 3/2012 bude distribuováno 7. 9. 2012
 • brožura Cena Inovace roku 2012, přihláška do soutěže (termín uzávěrky 31. října 2012; povinná konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 17. října 2012)


Zpracovali: V. Mísařová, I. Němečková, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.