Úterý 2. 12. 2014


Plenární sekce Inovační potenciál ČR a úloha technických univerzit v ČR

Úvodní plenární sekce 21. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo 46 zástupců vysokých škol, podnikatelských subjektů, výzkumných institucí a dalších organizací z oblasti inovačního podnikání. Části jednání byl rovněž přítomen náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Účast byla ovlivněna problémy dopravního spojení v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek.

Jednání INOVACE 2014 a úvodní plenární sekci otevřel Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2014. Přivítal domácí i zahraniční účastníky a následně uvedl, že cílem letošního Sympozia je zaměřit se na problematiku inovačního potenciálu ČR a úlohu, kterou v tomto systému představují technické univerzity v ČR. Uvedené hlavní téma je obsaženo v programu plenární sekce, ale dotýká se také i sekcí připravených v následujících dnech:

 • Horizont 2020 pro začínající podnikatele (středa 3.12.)
 • Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars (čtvrtek 4.12.)

Pavel Švejda následně uvedl změny ve skladbě programu, které byly vyvolány jednáním náměstka ministra profesora Jaromíra Vebera v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a dopravními komplikacemi. Z uvedených důvodů v programu plenárního zasedání byla předsunuta vystoupení zástupců vysokých škol zahrnutých v bloku Přístupy a zkušenosti technických univerzit v ČR.

Pavel Švejda potom ve vystoupení INOVACE 2014 po jednadvacáté shrnul hlavní úkoly a projekty prováděné AIP ČR, z.s. v roce 2014:

 • Systém inovačního podnikání v ČR, regionální inovační infrastruktura, odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích (od 1993);
 • Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (od 1993);
 • Asociovaný člen Enterprise Europe Network (od 2008);
 • Podíl při plnění Národní politiky VaVaI na léta 2009 – 2015.

prezentace

Další jednání plenární sekce moderoval Petr Křenek a nejprve postupně pozval zástupce vybraných VŠ v ČR uvést jejich prezentace.

Přístupy a zkušenosti technických univerzit v ČR

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
Radek Matušů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vystoupení bylo zaměřeno na zaměření a činnosti Centra bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií včetně výzkumných činností v oblastech:

 • Aplikovaná inženýrská informatika;
 • Výzkum v oblasti bezpečnosti;
 • Alternativní zdroje energie.

Uvedeny byly také konkrétní případy smluvně prováděného výzkumu a vybrané aktivity mezinárodní spolupráce.

prezentace

Plánované vystoupení Centrum polymerních systému Ivo Kuřitky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nebylo uvedeno z důvodu omluvené neúčasti.

Co je nedílnou součástí technického vzdělávání
Anna Mittnerová, Vysoká škola chemicko technologická v Praze

V úvodu prezentace byla uvedena přehledná informace o Vysoké škole chemicko technologické, jež svým zaměřením slouží k vzdělávání, výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti.

V další části vystoupení byly detailně představeny aktivity:

 • Popularizace vědy a výchovná spolupráce se základními a středními školami;
 • Příklady mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích včetně přehledu projektů financovaných Evropskou komisí;
 • Genderová dimenze ve výzkumu.

prezentace

ČVUT a komercializace Vojtěch Petráček, Vysoké učení technické

Prezentace v úvodní části zahrnula základní přehled o Českém vysokém učení technickém s tím, že portfolio vzdělávacích a výzkumných aktivit pokrývá technické a přírodní vědy. Podtržena byla informace, že škola zaujímá druhé pořadí ve vědecko-výzkumném výkonu mezi VVŠ v ČR. Dále se vystoupení týkalo

 • Spolupráce se soukromým sektorem;
 • Systému komercionalizace včetně centrální správy a ochrany duševního vlastnictví;
 • Popisu slabých míst v mechanismu komercionalizace a hledání potřebných řešení.

prezentace

Věda, výzkum a inovace na VUT v Brně
Jan Vrbka, Vysoké učení technické v Brně

V úvodu vystoupení byl dán přehled o struktuře akademického a vědeckého sboru Vysokého učení technického a výčet jeho jednotlivých fakult. Následovala informace uvádějící popis a souhrn činností vědy a výzkumu včetně finančních zdrojů a rovněž byly zmíněny a popsány:

  Získané velké projekty ESF OP VaVpI a jejich vedoucí;
 • Rozvoj vědeckých aktivit a unikátních aplikovatelných výsledků;
 • Úloha a funkce Centra transferu technologií;
 • Výsledky úspěšných projektů a jejich některá ocenění;
 • Formy spolupráce zejména s velkými podniky;
 • Pozitivní dopad inovačních voucherů v Jihomoravské kraji na spolupráci vysoké školy a průmyslových subjektů.

prezentace

Pohled průmyslu na spolupráci s vysokými školami ve VaVaI
Jiří Bláha, RS DYNAMICS

Opačný pohled na spolupráci ve výzkumu a vývoji z hlediska průmyslové organizace byl obsahem prezentace výkonného ředitele a spoluvlastníka firmy RS DYNAMICS.

Firma má zkušenosti z řešení několika ukončených projektů EUREKY. V roce 2008 získala ocenění EUREKA Lynx Award, neboť na základě komerčních výsledků řešení projektu dosáhla rychlého růstového potenciálu v kategorii malých a středních podniků. Vlastní výzkum prováděný firmou je doplňován spoluprací s domácími a zahraničními vysokými školami s tím, že firma je vždy hlavním řešitelem. Firma také zajišťuje dotažení tržně zaměřených výstupů do komunity uživatelů. Výstupy projektů jsou uplatňovány v oblastech bezpečnostních a vojenských služeb, zdravotnictví a medicíny a životního prostředí.

prezentace

E-infrastruktura CESNET pro výzkum, vývoj a inovace
Jan Gruntorád, CESNET z.s.p.o.

Prezentace se zaměřila na uvedení hlavních činností organizace:

 • Budování a rozvoj národní e-infrastruktury určené pro vědu, výzkum a vzdělávání;
 • Výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací.

E-infrastruktura CESNET je součástí tzv. Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace, která byla schválena vládou ČR. Ze 113 přijatých projektů v rámci OP VaVpI byly poskytnuty služby na institucionální úrovni 101 projektům z uvedenéo celkového počtu. Služby poskytované CESNET využívá také více než 90% výzkumných orgnizací včetně vysokých škol v ČR. K nasazování služeb e-infrastruktury nemalou mírou přispívá vlastní výzkum.

prezentace

Odpolední část plenární sekce byla nejprve zaměřena na uvedení programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

EUREKA a Eurostars a podpora inovací
Svatopluk Halada, AIP ČR, z.s.

V úvodní části prezentace byl podán výklad o cílech a činnosti EUREKY, jako celoevropské spolupráci v oblasti průmyslového výzkumu a inovací. Uvedeny byly také jednotlivé projektové nástroje a souhrnný statistický přehled o počtu projektů a vkládaných finančních prostředcích. Druhá část prezentace byla zaměřena na praktické informace a služby, které jsou poskytovány v ČR, potřebné pro přípravu projektů a jejich mezinárodní schválení včetně statistické informace o účasti českých vysokých škol v projektech EUREKY.

prezentace

Postavení COST a Horizont 2020
Josef Janda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program COST je nejdéle trvající evropský nástroj pro koordinaci výzkumu (založen v roce 1971). COST umožňuje vědecký a technický rozvoj vedoucí k novým konceptům a produktům a tím přispívá k posílení evropského výzkumu a inovačních kapacit v Evropě.

Vystoupení zahrnulo přehledné vysvětlení a infornace o:

 • Hlavních principech COST;
 • Cílech COST v rámci Horizont 2020;
 • Akcích COST;
 • Řídící a mezinárodní administrativní infratruktuře COST;
 • Národní infrastruktuře v ČR a kontaktech.

prezentace

Moderující Petr Křenek potom přehledně uvedl další část odpoledního programu a prezentací včetně předpokladu vystoupení náměstka ministra Jaromíra Vebera v závěru celé plenární sekce.

Komercionalizace environmentálních technologií
Jiří Študent, České ekologické centrum

Prezentace podala vysvětlení o metodologii a podstatě ETV (= nezávislé, důvěryhodné, vědecky spolehlivé ověření prohlášení výrobce/ dodavatele o výkonnosti technologie), jako nástroji na prosazení inovačních produktů na trzích. Dále byly popsány technologické oblasti ETV:

 • Čištění a monitoring vody;
 • Materiály, odpda a zdroje;
 • Technologie pro energetiku.

Význam ETV napomáhá řešit zejména otázky jako jsou:

 • Inovativní, ale nevyzkoušené technologie mají zdlouhavou cestu k tržnímu uplatnění;
 • Potvrzení výkonnosti technologie včetně jejího vlivu na životní prostředí;
 • Výsledek ověření ve smyslu evropského certifikátu platného na vybraných trzích.

prezentace

Projekt SPINNET (Spolupráce, Inovace, NETworking)
Pavel Švejda, Společnost vědeckotechnických parků ČR

Prezentace obsahovala přehledné uvedení cílů projektu SPINNET, jeho partnerů a klíčových aktivit projektu. Podrobně bylo popsáno plnění monitorovacích indikátorů a podpořené cíle, které byly již splněny. Dále byly uvedeny inovované produkty a zadané podmínky udržitelnosti projektu včetně popisu vybraných aktivit v rámci udržitelnosti. Udržitelnost projektu je sledována do 8/2019.


č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094

prezentace

Jaké inovace zachrání technické vzdělávání
Zdeněk Trojan, Český svaz vědeckotechnických společností

Prezentace byla uvedena krátkým exkurzem do oblasti inovací a používané termiologie. Bylo zdůrazněno, že státy Evropské unie hodnocené jako nejvíce inovativní mají vysoce rozvinuté odvětví vysokoškolského vzdělávání a silné vazby mezi průmyslem a vědou. Následoval pohled na problematiku profesního inženýra a z toho vyplývající nezbytnost trvalého profesního rozvoje inženýrů. Uvedena byla činnost FEANI v ČR a zavádění profesní karty inženýra (engineerING CARD).

K problematice jak inovovat inženýrské vzdělávání bylo kriticky zmíněno, že „česká cesta“ - myšlenky a nápady, spíše mohou vést do „pekla a ne do Evropy“ a jako schůdné řešení se nabízí „evropská cesta“ - přímé využívání osvědčených postupů nebo alespoň jako výchozí inspirace.

prezentace

Možnosti dalšího zkvalitňování vysokých škol v ČR do roku 2020
Jaromír Veber, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vystoupení bylo cíleno na strategická východiska celé problematiky zkvalitňování českých vysokých škol, které se může vyvíjet dvěma zásadními směry – jako koncensus na politické a vládní úrovni (revoluční posun) nebo změny za současných podmínek (evoluční posun). Podrobně byla uvedena současná mise ministerstva zahrnující tři základní body:

 • Relevanci (soulad s vývojovými tendencemi světovými a potřebami společnosti);
 • Efektivnost (Výstup – odklon od kvantity ke kvalitě; Vstup - hospodárné vynakládání disponibilních finančních prostředků);
 • Dostupnost – bez ohledu na pohlaví, sociální status, náboženské či etnické skupiny.

V závěru vystoupení byly podrobně uvedeny strategické záměry pro období 2016 – 2020, které zahrnují:

 • Financování vysokých škol;
 • Akreditaci;
 • Informační zdroje a podklady;
 • Mezinárodní aspekt;
 • Výzkum;
 • Materiální základnu vysokých škol.

prezentace

Diskuse

Účastníci plenární sekce v diskusi vystoupili s dotazy týkajícími se zejména způsobu financování vysokých škol, nových podmínek pro akreditaci, uplatnění absolvenetů vysokých škol, možností využívaní technického vybavení center vybudovaných v rámci OP VaVpI, naléhavosti zajišťovat a provádět praxi studentů ve firmách.

Vzhledem k průběhu diskuse nebyl z časových důvodů přednesen příspěvek Programové období 2014-2020 Viléma Čápa, grantEx, s tématem dotace Evropské unie pro sektor průmyslu a přehledem podporovaných aktivit. Krátká informace byla proto účastníkům plenární sekce podána v rámci vernisáže výstavní části Inovace 2014 při návštěvě posterového stánku grantEx.

prezentace

V závěrečném shrnutí Pavel Švejda poděkoval všem vystupujícím za jejich kvalitní a přínosné prezentace. Vyjádřil poděkování také překladatelkám za jejich úsilí přiblížit vystoupení českých odborníků zahraničním účastníkům a tím napomoci rozvíjet další společné kontakty a spolupráci v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích. Závěry projednají orgány AIP ČR, z.s. na svém zasedání 5.12.2014, AIP ČR, z.s. odešle tyto závěry a doporučení Jaromíru Veberovi, který poskytl záštitu MŠMT nad touto akcí.

Pavel Švejda rovněž pozval účastníky plenární sekce na další části mezinárodního sympozia 2014:

 • Seminář Horizont 2020 pro začínající podnikatele v TC AV ČR dne 3.12.2014;
 • Sekci Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars dne 4.12.2014.

Následně bylo jednání plenární sekce ukončeno.

Vernisáž výstavní části Inovace 2014

Za účasti více než 50 účastníků a pozvaných hostí se uskutečnily další plánované části programu úvodního dne INOVACE 2014, jež byly uváděny Pavlem Švejdou.

Účastníci postupně navštívili jednotlivé výstavní části – postery a stánky. Zástupci přítomných vystavovatelů informovali o prezentovaných činnostech svých organizací a řešených projektech. Pozornost zaujaly mimo jiné posterová prezentace přítomných pěti Technických univerzit v ČR, dále expozice Lékařské fakulty Ostravské univerzity, AIP ČR, z.s. a programů EUREKA a Eurostars, Českého statistického úřadu, Úřadu průmyslového vlastnictví a Technologického centra AV ČR. Tradiční je i účast běloruských organizací.

Stejně jako v předešlých ročnících zájem vyvolaly přímo vystavené a prezentované inovační produkty, přihlášené v rámci 19. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2014. Výsledky letošní soutěže budou vyhlášeny v pátek 5. 12. 2014 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.

Po ukončení vernisáže vystoupil komorní pěvecký sbor Vocalica, který uvedl výběr ze svého širokého repertoáru a jeho vystoupení sklidilo zasloužený potlesk.

Úvodní den jednání byl potom zakončen přátelským večerním setkáním vystavovatelů a účastníků INOVACE 2014.

Fotogalerie 1 – Plenární sekce
Fotogalerie 2 – Vernisáž výstavní části Inovace 2014

Zpracovali: S. Halada, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.