Čtvrtek 5. 12. 2013


Sekce
Mezinárodní spolupráce ve VaVaI
- programy EUREKA a Eurostars

Odborné sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI - programy EUREKA a Eurostars v rámci 20. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo 37 účastníků.

Jednání sekce moderoval Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., který uvítal přítomné účastníky a uvedl program sekce, jež byl cílen na aktivity a mechanismus spolupráce EUREKY a Eurostars včetně prezentace úspěšných projektů s účastí českých organizací. Původní program byl rozšířen o vystoupení zaměřená na problematiku právní ochrany řešení a výstupů projektů EUREKY a Eurostars a služby poskytované Úřadem průmyslového vlastnictví pro malé a střední podniky.

Programy EUREKA a Eurostars; Projekt LE 12009 Karel Šperlink, předseda Rady programu EUREKA ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

 • přehledně uvedl současný vývoj EUREKY a její globalizační zaměření
 • výsledky a zapojení České republiky v rámci EUREKY a programu Eurostars
 • Projekt LE 12009 - Oborová kontaktní organizace pro programy EUREKA a Eurostars AIP ČR, z.s., jehož nositelem je Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. a zabezpečuje
  • o infrastrukturu pro činnost EUREKY a Eurostars v ČR;
  • o poskytuje odborné služby pro zapojování malých a středních podniků, výzkumných týmů a pracovišť z veřejného a soukromého sektoru do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích prostřednictvím programů EUREKA a Eurostars;
  • o zajišťuje odborné a organizační zázemí pro činnost vysokého představitele ČR v programech EUREKA a Eurostars;
  • o provádí podporu Rady programu EUREKA a Eurostars (poradní orgán MŠMT).

  Součástí projektu LE 12009 je public relations a informování o výsledcích projektů EUREKY a Eurostars s českou účastí na odborných seminářích, konferencích a veletrzích.

prezentace

Projekty EUREKA a Eurostars
Josef Martinec, národní koordinátor programů EUREKA a Eurostars, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • prezentoval národní infrastrukturu EUREKY a Eurostars;
 • podrobně rekapituloval výsledky a statistická data o účasti v jednotlivých typech projektů EUREKY;
 • uvedl mechanismus pro přípravu a podávání návrhů projektů EUREKY a Eurostars;
 • výsledky ukončených projektů EUREKY v období 2005-2012;
 • zahájení nové fáze programu Eurostars-2 (2014-2020) a vyhlášení výzvy pro podávání projektů;
 • užitečné odkazy na webové stránky s informacemi o programech EUREKA a Eurostars.

prezentace

Zkušenosti z přípravy a hodnocení projektů EUREKY a Eurostars
Svatopluk Halada, zástupce vysokého představitele ČR v programu EUREKA, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

 • podrobně uvedl obecné zásady a mechanismus přípravy projektů EUREKY a Eurostars;
 • podmínky pro úspěšné předložení návrhu projektů EUREKY a Eurostars;
 • nejčastěji se objevující chyby a důvody při přípravě projektů;
 • zásady hodnocení individuálních a klastrových projektů EUREKY a projektů Eurostars;
 • metodické doporučení pro kontrolu řešení individuálních projektů EUREKY
 • hlavní doporučení a zásady mezinárodních hodnotitelů projektů Eurostars pro popis a obsah návrhu projektu Eurostars.

prezentace

Projekty EUREA a Eurostars a právní ochrana jejich řešení
Petr Novotný, Patentová a známková kancelář NOVOTNÝ

 • uvedení do problematiky v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví;
 • podrobné seznámení se základními principy ochrany průmyslového vlastnictví;
 • právní ochrana řešení výzkumných projektů ve vazbě na projekty EUREKY a Eurostars;
 • zásady přípravy a obsahu Konsorciální smlouvy v rámci projektů EUREKY a Eurostars;
 • úprava práva duševního vlastnictví z hlediska výsledků projektů EUREKY a Eurostars.

prezentace

Služby Úřadu průmyslového vlastnictví pro malé a střední podniky
Zuzana Čapková, Eva Křováková

 • interaktivní seznámení s obsahem webové stránky ÚPV ČR a jejího využívání;
 • základní informace o portfoliu služeb poskytovaných ÚPV ČR;
 • cílené služby pro malé a střední podniky a možnosti jejich využívání;
 • konzultace poskytované ÚPV ČR v oblasti patentoprávní ochrany a ochrany průmyslových práv.

webová adresa: www.upv.cz
e-mail: helpdesk@uvp.cz

Příběhy úspěšných projektů EUREKY
Zástupci čtyř českých průmyslových organizací (malé a střední firmy), které byly řešiteli projektů EUREKY (ve dvou případech již opakovaně), prezentovali úspěšné výsledky těchto projektů a ekonomický přínos pro činnost a rozvoj jejich firem. Zároveň potvrdili, že mezinárodní spolupráce v rámci EUREKY vytváří rovněž předpoklady i pro jiné formy vzájemné spolupráce se zahraničními partnery a také zkušenosti získané v rámci EUREKY jsou využity pro účast v dalších programech evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji.

VÚTS, a.s. Liberec - Jaromír Ficek

prezentace

MSR Engines s.r.o. - Martin Šula

prezentace

B&M InterNets s.r.o. - Břetislav Beránek

prezentace

Software602 a.s. - Martin Vondrouš

prezentace

Fotogalerie: I. NěmečkováSeminář Financování firemních inovací s výhledem 2014+

Jako součást INOVACE 2013, Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR, uspořádalo Technologcké centrum AV ČR ve svém sídle Ve Struhách 27, Praha 6, v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network (EEN), která je spolufinancována Evropskou komisí z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a je podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu seminář Financování firemních inovací s výhledem 2014+.

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. je asociovaným partnerem EEN. Tuto skutečnost uvedl Pavel Švejda ve svém vystoupení v rámci závěrečné diskuse semináře. Současně informoval o termínu 21. ročníku INOVACE 2014 ve dnech 2. - 5. 12. 2014.

Podrobná informace o semináři Financování firemních inovací s výhledem 2014+ je uvedena na webové adrese: http://www.enterprise-europe-network.cz

Bělorusko - česká spolupráce

V rámci setkání mezi Běloruským inovačním fondem a Asociací inovačního podnikání ČR byly předány prezentace běloruských účastníků INOVACE 2013, Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které dokumentují národní inovační aktivity podporované Běloruským inovačním fondem a výzkumné práce financované Local Fund "Science - Technological Park“.

Support for innovation activities by the Belarusian Innovation Fund

prezentace

Belarusian Innovative Fund in the structure of the EurAsian innovative system

prezentace

Local Fund "Science - Technological Park“, Minsk

prezentace

Health-improving drinks

prezentace

Vyhlášení výsledků 3. ročníku VIZIONÁŘI 2013

Slavnostní vyhlášení vítězů projektu VIZIONÁŘI 2013, které bylo připraveno CzechInno na podporu inovačního potenciálu v českých firmách, se uskutečnilo v Kongresovém centru U Hájků, Na poříčí 24, Praha 1.

Podrobná informace o výsledcích projektu a vítězích 3. ročníku VIZIONÁŘI 2013 je na webové adrese: www.czechinno.cz


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.