EUREKA
Projekt Podpora programu EUREKA v ČR - nositel projektu AIP ČR, z.s.

EUREKA – Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje

Program EUREKA byl vyhlášen v roce 1985 s cílem podporovat nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro růst výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoje jeho společné infrastruktury. Komerční využití výsledků řešení položilo zároveň důraz na aktivní zapojení výzkumu a vývoje do tržní ekonomiky. Projekty EUREKY mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se na světovém trhu.
V současné době EUREKA sdružuje 37 států a řádným členem je rovněž Komise Evropské unie. Z bývalých socialistických zemí jsou členy Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rusko, Slovinsko, Rumunsko a Litva, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Slovensko, Ukrajina, státy bývalé Federace Jugoslávie.

Předsednictví programu EUREKA

Program EUREKA vstoupil v roce 2005 do třetího desetiletí své existence. Česká republika oslavila v roce 2005 deset let připojení k tomuto programu. V návaznosti na toto výročí mimo jiné předsedala programu EUREKA po dobu jednoho roku, a to od 1.7.2005 do 30.6.2006. Bylo úspěšné. Sekretariát předsednictví, založený pro tyto účely, pod vedením RNDr. Svatopluka Halady, vydal CD-ROM a publikaci Czech EUREKA Chairmanship 2005/2006 – Tha Way Forward, kde jsou všechny informace z průběhu předsednictví. V případě vašeho zájmu ji lze obdržet na adrese:
Kontaktní spojení: Adresa: AIP ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1; Tel. 221 082 277, e-mail: dlouhy@aipcr.cz


"Databáze EUREKA"

Pro všeobecnou informovanost odborné veřejnosti a pro české zájemce o vstup do programu EUREKA je uvedena databáze české účasti v programu EUREKA, zpracovaná podle dokumentace příslušného útvaru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a doplněna vybranými informačními údaji z Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje ČR a je v souladu s celoevropskou databází bruselského sekretariátu programu EUREKA (www.eureka.be)."

Databáze EUREKA (*.xls)
Databáze EUREKA (*.mdb)
Účast členských zemí na projektech programu EUREKA (*.doc)
Přehled ukazatelů v databázi programu EUREKA (*.doc)

Zaměření projektů programu EUREKA

Program EUREKA nestanovuje předem tematická zadání, necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola /tzv. princip bottom up/, od jednotlivých průmyslových podniků a firem, výzkumných ústavů a vysokých škol, které mají o spolupráci bezprostřední zájem. Tematické zaměření není principielně omezeno a vyplývá z prioritních směrů rozvoje průmyslových oborů. Rámcově jsou projekty směrovány do těchto oblastí:

   Elektronika a informační technologie
   Průmyslově vyráběné materiály a doprava
   Ostatní průmyslové technologie
   Chemie, fyzikální a exaktní vědy
   Biologické vědy
   Zemědělství a mořské zdroje
   Energetika
   Zemědělství a potravinářské technologie
   Měření a normy
   Ostatní průmyslové technologie
   Technologie pro ochranu lidstva a životní prostředíKritéria programu EUREKA

Projekt programu EUREKA musí splňovat následující podmínky:
   spolupráci průmyslových podniků, výzkumných organizací nebo vysokých škol nejméně ze dvou členských zemí
   dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby
   perspektivu finančního zisku z realizace řešení projektu
   řešení a komerční využití je určeno pro civilní sektor
   účastníci musí mít technické, řídící a finanční schopnosti a kompetence pro zajištění řešení

Příprava a koordinace řešení projektů programu EUREKA

Zájemce o řešení projektu v rámci programu EUREKA může buď sám nabídnout potřebnou invenci a námět projektu s cílem vyhledat a získat pro jeho realizaci další partnery, nebo se může přihlásit k řešení již schváleného projektu, a to za předpokladu, že splňuje požadavky jeho řešitelů.
Návrhy projektů je nutno podávat na příslušných formulářích prostřednictvím Národního programového koordinátora programu EUREKA a to neomezeně kdykoliv v průběhu roku. Formuláře jsou na webu MŠMT.

Financování projektů programu EUREKA

Program EUREKA nevytváří žádný společný finanční fond na podporu řešení projektů. Účast v projektech si hradí jejich účastníci sami, avšak spolupráce v rámci EUREKY je ve většině členských zemí podporována státem, což umožňuje rychlou akumulaci finančních prostředků ze soukromých zdrojů, dotací nebo půjček z veřejných prostředků. Vláda České republiky rozhodla o finanční podpoře účasti průmyslových podniků, výzkumných organizací a vysokých škol na řešení projektů EUREKA ze státního rozpočtu. Podpora jednotlivým řešitelským subjektům může činit až 50% finančních nákladů na výzkumnou část řešení projektu. Na finanční podporu není právní nárok a žádá se o ní po kvalifikaci návrhu projektu v Sekretariátu programu EUREKA (projekt obdrží znak „? !“ a číslo) účastí řešitelů ve veřejné soutěži vyhlašované na stránkách www.msmt.cz prostřednictvím Národního programového koordinátora EUREKY.

EUROSTARS

EUROSTARS program vznikl v roce 2006 jako iniciativa členských zemí programu EUREKA (E!) zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, jež mimo svoji podnikatelskou činnost provádějí také výzkum a vývoj. Ze 38 zemí programu EUREKA se do EUROSTARS přihlásilo 27 zemí, které deklarovaly podpořit projekty ročními příspěvky ve výši celkem 52 milionů €. Jedná se o tyto země: Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Island Irsko, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie. Další země budou nejpravděpodobněji následovat. Podrobné podmínky jsou uvedeny v č.3/2007 časopisu IP& TT a dále na webu (viz níže). Výzvy k podávání projektů jsou vždy 2x ročně na níže uvedeném webu i na webu www.msmt.cz. Eurostars návrhy projektů je nutno podávat přímo do Sekretariátu EUREKY (ESE Brusel), a to pouze elektronickou formou. Vše potřebné je uvedeno a vysvětleno na webu Eurostars www.eurostars-eureka.eu, kde je také k dispozici formulář. Je prováděno mezinárodní hodnocení návrhů projektů, což znamená, že národní hodnocení odpadá. Národní koordinátor (NPC) hlavního řešitele, stejný jako pro projekty EUREKA, pouze potvrdí některé nezbytné informace o projektu a jejich řešitelích. Mezinárodní hodnocení je dvoustupňové: 1/ dva experti projekt posoudí z hlediska kvality obsahu, reálnosti existence řešitele a schopnosti řešit tyto projekty, reálnosti komerčního využití výsledku (jedna ze základních podmínek Eurostars projektu), atd.; 2/ nezávislý mezinárodni hodnotící panel (6 členů + předseda) provede hodnocení a „známkování“ projektu, obdobně jako projekty EUREKA metodou PAM. Seznam vybraných projektů bude předložen ke schválení Eurostars High Level Group (návrh musí být odsouhlasen jako celek; pokud ne, hodnocení projektů bude provedeno znovu).

Databáze projektů mezinárodní spolupráce programu Eurostars

Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR, z.s.) uveřejňuje na svých webových stránkách přehled, resp. databázi přijatých českých projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji programu Eurostars. Tato výzkumná a vývojová aktivita států evropských zemí je zaměřena na spolupráci malých a středních podniků (MSP) a byla vyhlášena na období 2008 – 2013. Podniky tohoto typu musí splňovat základní kriteria s tím, že buď vkládají do výzkumu nejméně 10% ročního obratu nebo že nejméně 10% zaměstnanců se zabývá výzkumně – vývojovými činnostmi.

Na rozdíl od programu EUREKA jsou termíny přihlášek návrhů projektů Eurostars vyhlašovány v průběhu času jako výzvy, jejich centrální hodnocení je prováděno členy kolektivu mezinárodních specialistů v bruselském sekretariátu EUREKA a zvýhodněným financováním z veřejných zdrojů, a to formou příspěvků z rozpočtu 7. rámcového programu výzkumu a vývoje Evropské unie. Průběh a výsledky řešení českých projektů jsou interně hodnoceny prostřednictvím MŠMT formou kontrolních dnů nebo závěrečných oponentur při ukončení projektu, jehož řešení může trvat max. 36 měsíců.

Ostatní pravidla, zejména využití a realizace výsledků řešení, zajišťující inovaci výrobků, technologií nebo služeb s jejich uvedením na trh, jsou totožná s programem EUREKA.

Podrobnosti o podmínkách programu Eurostars jsou uvedeny v tištěném Průvodci po programu, který byl vydán AIP ČR, z.s. v roce 2011, nebo na webové stránce www.aipcr.cz .

Databáze Eurostars (*.xls)

Organizační struktura programu EUREKA

  

Sekretariát programu EUREKA se sídlem v Bruselu zajišťuje všechny nezbytné činnosti pro koordinaci programu EUREKA, jako je provádění cirkulace nových projektů nebo vyhledávání vhodných zahraničních partnerů pro spolupráci, vydávání informačních materiálů a správu veřejné databáze. Sekretariát EUREKY věnuje velkou pozornost i problematice ochrany informací, duševního vlastnictví, průmyslových práv a standardizace.
 

  

Národní programový koordinátor (NPC) řídí činnost programu EUREKA v jednotlivých členských zemích a zajišťuje veškeré aktivity spojené s programem EUREKA. Poskytuje všechny nezbytné informační, konzultační a poradenské služby, provádí mezinárodní evaluaci projektů a předává návrhy projektů do mezinárodní sítě programu EUREKA. Napomáhá rovněž zabezpečovat i finanční podporu na řešení projektu.
 

  

Rada programu EUREKY České republiky působí jako poradní orgán MŠMT. Jejími členy jsou nezávislí experti z oblasti průmyslu a výzkumu. Rada programu projednává návrhy nových projektů s účastí českých organizací a vyjadřuje se i k předkládaným požadavkům na spolufinancování projektů ze státního rozpočtu. Členové Rady programu vykonávají rovněž činnost supervizorů projektů , jejichž řešiteli jsou české subjekty.
 

  

Skupina vysokých představitelů (HLG) je řídící grémium programu EUREKA. Tvoří ho vysocí vládní úředníci členských zemí a zástupce Komise EU. Toto grémium odpovídá za přípravu základních strategických dokumentů, výměnu informací mezi členskými státy o možných oblastech spolupráce, schvaluje návrhy nových projektů a uděluje jim statut projektu EUREKA.
Českou republiku representuje Vysoký představitel doc.ing.Karel Šperlink, CSc., president AIP ČR, z.s..
Kontakty: sperlink@aipcr.cz, tel. 221 082 326 ; adresa - viz AIP ČR, z.s., oddíl KONTAKTY
 

  

Konference ministrů je nejvyšším orgánem programu EUREKA. Zúčastňují se jí ministři vlád členských zemí a představitel Komise EU, kteří odpovídají za oblast výzkumu, vývoje a techniky. Konferenci ministrů přísluší rozhodovat o vývoji, zaměření a cílech programu a o přijímání nových členů
 

Kontakty

Národní koordinátor programu Eureka v ČR
Ing, Josef Martinec
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel.: 257 193 512, fax: 257 193 713
e-mail: josef.martinec@msmt.cz
Web: www.msmt.cz / www.eureka.be
Podporu programu EUREKA v ČR
zajištuje
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc
Tel.: 221 082 277
Fax: 221 082 276
e-mail: sperlink@aipcr.cz

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.