Čtvrtek 4. 12. 2014


Sekce
Mezinárodní spolupráce ve VaVaI
- programy EUREKA a Eurostars

Odborné sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI - programy EUREKA a Eurostars v rámci 21. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo 32 účastníků.

Jednání zahájil Karel Šperlink, prezident Asociace inovačního podnikání ČR a vysoký představitel České republiky v programu EUREKA, který uvítal přítomné domácí i zahraniční účastníky a krátce uvedl program a cíle jednání odborné sekce. Zdůraznil, že Česká republika bude v roce 2015 hodnotit výsledky dvaceti let členství v programu EUREKA a samozřejmě i dopady a přínosy, které EUREKA vytváří pro oblast průmyslového výzkumu a inovací v České republice. Pohled bude zaměřen také na vazby mezi malými a středními podniky a výzkumnými institucemi. Následně předal slovo Svatopluku Haladovi, jež potom moderoval celý průbeh jednání a také uvedl první příspěvek.

Strategický plán EUREKY a jeho hlavní cíle v období 2014-2020 Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání ČR

Ve vystoupení bylo přehledně chrakterizováno současné postavení programu EUREKA v rámci Evropského výzkumného prostoru a jeho strategický plán v období 2014-2020. Pro dosažení cílové vize se strategický plán EUREKY zaměřuje na čtyři hlavní oblasti:

 • Poskytnout přidanou hodnotu průmyslu a jeho obchodních aktivit prostřednictvím nástrojů EUREKY, jež umožňují vhodný přístup k veřejnému financování
 • Stát se preferovaným programem veřejného financování, prováděné národními financujícími agenturami (organizacemi), s cílem rozšiřovat národní priority a programy výzkumu, vývoje a inovací v rámci nadnárodní spolupráce
 • Stát se preferovanou platformou pro spolupráci v průmyslovém výzkumu, vývoji a inovacích mezi Evropu a třetími zeměmi z ostatních částí světa
 • Přispět k strukturování a dokončení Evropského výzkumného prostoru v jeho části zahrnující spolupráci v oblasti inovací a vytvářet a podporovat „chytrou“ součinnost mezi nástroji EUREKY a jinými používanými nástroji na mezinárodní úrovni.

prezentace

Německo v programu EUREKA a podpora inovací Katharina Lehmeier, DLR, Německý sekretariát EUREKY

Zástupkyně německého sekretariátu EUREKY nejprve prezentovala organizační infrastrukuru EUREKY v Německu a položila důraz na portfolio a základní mechanismus financování projektů výzkumu a vývoje včetně EUREKY a Eurostars. V další části vystoupení byly uvedeny a popsány

 • detailní způsob financování projektů Eurostars
 • služby poskytované německým sekretariátem EUREKY
 • podrobné statistické přehledy o projektech EUREKY a Eurostars s německou účastí
 • statistický přehled o projektové spolupráci německých a českých organizací v rámci EUREKY a Eurostars

prezentace

Aktivity Česko-německé obchodní a průmyslové komory pro oblast výzkumu a inovací Lenka Šolcová, Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Zástupkyně Komory prezentovala aktivity zahrnující oblast výzkumu a vývoje, jež byly stanoveny jako cílený úkol v letošním roce a měly popsat a zhodnotit součaný stav a identifikvat možnosti rozšíření spolupráce. K tomu účelu byly Komorou ve spolupráci s partnerskými organizacemi připraveny a konány různé typy seminářů, workshopů a dalších pracovních setkání.

Ve vystoupení byla rovněž uvedena
 • struktura a okruhy činností Komory zaměřené na obchodních vztahú a zahraničního obchodu
 • Komora je největším obchodní asociací v Německu a zároveň největší dvoustrannou obchodní komorou v ČR
 • využití výsledků analýzy vztahů mezi průmyslem a výzkumnou oblastí bude sloužit pro další podporu vzájemné německo-české obchodní a průmyslové spolupráce.

prezentace

Česká republika v programu EUREKA – výsledky 20 let členství
Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní koordinátor EUREKY přehledně uvedl hlavní etapy účasti České republiky v obdoí 1995 – 2013. Dále prezentoval

 • výsledky a statistická data o účasti v jednotlivých typech projektů EUREKY a jejich financování
 • národní infrastrukturu EUREKY v ČR
 • způsob a mechanismus národního financování projektů EUREKY
 • posuzování a hodnocení návrhů projektů včetně požadavků na jejich mezinárodní kvalitu
 • výsledky spolupráce ČR – Německo v rámci programu EUREKY (Německo je partnerem českých organizací číslo jedna).

prezentace

Služby na podporu malým a středním podnikům při prosazování práv duševního a průmyslového vlastnictví
Eva Křováková, Úřad průmyslového vlastnictví

Zástupkyně ÚPV prezentovala zejména
 • základní informace o činnosti úřadu a portfoliu poskytovaných služeb
 • možnosti a způsob přístupu k informacím o průmyslových právech
 • obsah webové stránky a její využívání včetně dalších služeb poskytovaných prostřednictvím internetu
 • publikace a příručky vydávané k otázkám a problematice duševního vlastnictví, např. Duševní vlastnictví jako obchodní nástroj malých a středních podniků

Úřad průmyslového vlastnictví se v rámci INOVACE 2014 prezentoval rovněž výstavním stánkem, kde bylo možno získat a konzultovat problematiku průmyslových práv a duševního vlastnictví.

prezentace

Příběhy a výsledky úspěšných projektů EUREKY

Zástupci čtyř českých organizací, které byly řešiteli projektů EUREKY (ve dvou případech již opakovaně), prezentovali úspěšné výsledky a dopady těchto projektů pro činnost a rozvoj jejich organizací. Uvedení výsledků projektu v rámci klastru Euripides ukázalo možnosti, jež obecně klastrové projekty EUREKY nabízejí českým průmyslovým podnikům včetně spolupráce s výzkumem prováděným na technických univerzitách v ČR.

Vystupující potvrdili, že mezinárodní spolupráce v rámci EUREKY vytváří kromě jiného předpoklady i pro jiné formy spolupráce se zahraničními partnery. Zkušenosti získané v rámci EUREKY jsou rovněž využívány pro přípravu projektů a účast v jiných programech evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Tento blok prezentací vyvolal značný zajem přítomných a každé vystoupení mělo odezvu v četných dotazech, což vedlo k téměř hodinovému prodloužení původně vymezeného času pro uvedení výsledků úspěšných projektů EUREKY s českou účastí.

Chmelařský institut Žatec
Vladimír Nesvadba

prezentace

Institut mikroelektronických aplikací
Tomáš Trpišovský

prezentace

Software602 a.s.
Zdeněk M. Záliš

prezentace

Západočeská univerzita Plzeň
Aleš Hamáček

prezentace

Fotogalerie :I. Němečková

Bělorusko - česká spolupráce

V rámci odpolední části sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI proběhlo také setkání mezi Asociací inovačního podnikání ČR a Běloruským inovačním fondem, které bylo připraveno formou kulatého stolu. V jeho průběhu byla podána informace o výsledcích činnosti obou organizací a diskutovány některé náměty spolupráce pro další období. Toto setkání se uskutečnilo v rámci činnosti Česko-běloruského inovačního centra.

Zástupci přítomných běloruských organizací také v rámci svých prezentací uvedli některé zajímavé výzkumné výsledky z posledního období.

prezentace

prezentace

prezentace

prezentace

prezentace

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.