Středa 6. 12. 2006


Odborné sekce (probíhaly současně):

Česko – ruské technologické fórum

Zasedací sál č. 319, 3. patro
Této sekce se zúčastnilo 42 účastníků. Jednání zahájil a moderoval Josef Janda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V úvodu přivítal přítomné a uvedl program druhého dne jednání. Seznámil přítomné stručně s česko-ruskou spoluprací (dohoda o spolupráci uzavřená v roce 2005, smíšená česko-ruská komise pro VTS a projekty, program INTAS, čtyři úrovně spolupráce), více viz

V souladu s upraveným programem byly uvedeny tyto přednášky:

Aktuální úkoly Mezinárodního inovačního centra
Pavel Švejda, AIP ČR, z.s..
V úvodu omluvil neúčast A. Ivanova a J. Bašty.
V prezentaci navázal na J. Jandu, zmínil spolupráci s RINKCE, konání mezivládní komise letos v Moskvě – ministerská úroveň. Dále uvedl 5 cílů spolupráce: 1) komercializace VaV, 2) databáze výsledků VaV a databáze specialistů (odborníků), 3) Transfer technologií a jeho nástroje, 4) Technologický profil zúčastněných zemí (otevřeno i pro jiné země, rozměr pro mezinárodní spolupráci – Světová konference k volným zónám, Ženeva; MIC – příprava projektu), 5) spolupráce s mezinárodními organizacemi a se zástupci jednotlivých zemí v nich

V rámci dopolední diskuse proběhly následující prezentace a příspěvky:
* J. Dvořák, VŠMIE – seznámil přítomné s projektem Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, přípravou publikace „Management inovací“. Informoval o zahájení kurzů v rámci projektu na české straně (na partnerské straně byl projekt schválen, ale zatím nebyl financován) a nabídl přítomným možnost zúčastnit se zítra, tj. 7.12. odpoledne tohoto kurzu. V pátek 8.12. bude kurz pokračovat na VŠMIE, na září 2007 se připravuje seminář z oblasti inovačního marketingu (lektor významný německý marketingový odborník ), závěr kurzu se plánuje na příští ročník INOVACE 2007
* C. Křetinský, skupina KMC Ostrava Group - informoval o projektu Česko-ruské vědeckotechnické centrum (průmyslová praxe, komercializace VaV, účast ostravské univerzity, Třineckých železáren, firem z RF i Ukrajiny), projekt získal podporu a bylo doporučeno pokračovat v řešení. více viz

J. Janda poděkoval za příspěvky a vyzval P. Švejdu, aby seznámil přítomné s konferencí, která proběhne v Moskvě 8. května 2007 a s podmínkami projektů vědeckotechnické a průmyslové spolupráce.
P. Švejda uvedl, že se jedná o třetí konferenci zaměřenou na vědeckotechnickou a inovační spolupráci, která bude nově koncipována do tří základních oblastí – vědeckotechnické, průmyslové a obchodní. Dále vyzval přítomnou A. Sitárovou (Slovensko) ke sdělení o možnosti zapojení slovenských partnerů do této spolupráce.
A. Sitárová, MŠ SR, potvrdila možnost zapojení se do této spolupráce po dořešení pokračování dohody slovensko-ruské spolupráce.
V závěru diskuse vyzval J. Janda přítomné k prohlídce výstavní části.

V odpolední části proběhla Prezentace ukončených a realizovaných česko-ruských projektů :

Inovační technologie povrchových úprav

V.V. Menšikov, generální ředitel NII, Choťkovo, informoval přítomné o řešení projektu, zahájeného před 5 lety (problematika koroze, ekologie), více viz

Perspektivy kryonanotechnologií

M.B. Generalov, rektor moskevské univerzity inženýrské ekologie, informoval o činnosti univerzity a uvedl řadu příkladů výsledků činnosti uvedených do praxe, více viz

Rozvoj jaderné energetiky

M.B. Rozenkevič, děkan fyzikálně-chemické fakulty D.I. Mendělejeva, Moskva, informoval o činnosti univerzity a uvedl řadu příkladů výsledků činnosti uvedených do praxe, více viz

Poslední dvě prezentace seznámily české partnery s činností výše uvedených univerzit, které mají za cíl najít partnery odpovídajících pracovišť v České republice pro řešení společných projektů v rámci česko-ruské vědeckotechnické spolupráce.

„Georadar“ Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu.

J. Špaček, G-Impuls, Praha, uvedl příklady projektu ME 869 - použití diagnostických metod a geofyziky, partner ruská firma Geologorazvědka, poděkoval AIP ČR, z.s. za možnost vytvořit katalogové listy k prezentaci projektu i za dosavadní spolupráci, více viz

P. Švejda uvítal A. Ivanova, 1. tajemníka velvyslance RF ( který se omluvil za dopolední neúčast z důvodu naléhavých úkolů) a vyzval případné zájemce o prezentaci projektu.
Informoval místo nepřítomného řešitele projektu M. Sedláčka o malé hydroelektrárně - turbíně SETUR, která byla rovněž přihlášena do soutěže o Cenu Inovace roku 2006.
Na závěr jednání této sekce vystoupil A. Ivanov, který vysoce ocenil průběh včerejší plenární sekce, česko-ruskou spolupráci na úrovni ministerstva školství i AIP ČR, z.s.. J. Janda poděkoval všem přítomným i přednášejícím a jednání česko-ruského fora ukončil.

Závěry fóra :
- připravit dokumentaci pro distanční expertízu a soubor informací pro portál (databázi)
výsledků a expertů VaV
- na základě získaných informací zajistit realizovatelnost projektu a pomoci tak k jeho
schválení
- připravit a projednat plán činnosti česko-ruské spolupráce na rok 2007 a schválit jej 8.12.2006
- připravit účast s vlastním stánkem na Salonu inovací a investic v Moskvě – 5. – 8. února 2007 ( pro rok 2008 připravit oficiální účast ČR )
- v roce 2007 se uskuteční INOVACE 2007 v termínu 4. – 7. 12. 2007

Současně probíhaly v místnosti č. 318 ve 3. patře od 10 hodin konzultace připravovaných česko-ruských projektů. Další informace mohli zájemci získat v Informačním centru INOVACE 2006.

Česko – německá vědeckotechnická, průmyslová a obchodní spolupráce

Jednání této sekce probíhalo v Kongresovém sálu ČSVTS ve 2. patře.

Jednání moderoval v dopolední části P. Křenek, v odpolední J. Talíř, oba z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednání se zúčastnilo 45 odborníků a zájemců o spolupráci.

Jednání zahájil P. Křenek a v souladu s programem byly uvedeny tyto přednášky:
Výzkum a inovace v Německu: High-Tech iniciativa a další nástroje
Dr. Erika Rostová, Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum SRN
ER představila strukturu výzkumu a vývoje v Německu, zásady německé inovační politiky a především aktuální strategie a iniciativy, viz více

Tzv. „inhouse“ řešení
Prezentace centra pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích
Dr. Petr Lesný, Centrum experimentální medicíny AV ČR
PL ozřejmil cíle projektů ÚEM a detailně se zaměřil na transfer technologií v oblasti biomedicíny, viz více

Model výzkumného transferu
Nové koncepty pro výměnné procesy mezi vědou a byznysem
Dr. Wilhelm Bauhus, Inovační kancelář, Univerzity Münster
WB se v přednášce věnoval personálnímu a technickému vybavení univerzitní transferové jednotky a představil univerzitou plánované projekty na podporu transferu technologií, viz více

Technologický transfer VŠCHT

Doc. Miroslav Marek, PhD., VŠCHT
MM upozornil na dramatický pokles počtu patentů po roce 1990, seznámil se statistikami podávaných patentů na VŠCHT, v ČR i ve světě. Demonstroval příklady licenčních smluv a dělení výnosů z vynálezů, jak probíhá na VŠCHT

Podmínky pro uplatnění českých firem v SRN

Prof. Dr. Arséne Verny, Sdružení českých podniků v Německu
AV seznámil plénum s možnými právními formami českých podniků podnikajících v Německu a výklad doplnil o další informace potřebné k založení firmy u západního souseda, viz více

Oboroví specialisté
Technologický transfer v oblasti tzv. „life sciences“
Dr. Peter Ruile, Ascenion Mnichov
PR podrobně informoval o statistických údajích transferu technologií z oblasti farmacie a biotechnologií, představil svou firmu a naznačil směry úspěšného rozvoje biověd, viz více

V odpolední části pokračovala jednání dalších sekcí:

Role Ústavu pro transfer technologií v inovačním procesu na jižní Moravě

Dipl. Ing. Petr Holec, ÚTT, VUT Brno
PH informoval o počátcích transferu technologií na VUT Brno, od spolupráce s TP Oulu ve Finsku, pře mezinárodní projekt EIM CEE, který neuspěl, po úspěšnou účast v projektu Proton Europe. Poté nastínil další směry rozvoje ÚTT, viz více

Tvorba sítí
Inovační síť ve strojírenství
Dr. Heidrun Steinbach, ICM, Zájmový svaz strojírenství v Saské Kamenici
DS informovala o výzkumných klastrech a o spolupráci mezi českými a saskými ústavy a podniky. Seznámila se strukturou ICM a představila oblasti možné spolupráce, viz více

Zkušenosti s budováním sítí v oblasti strojního a textilního průmyslu

Dipl. Ing. Jaromír Ficek, VÚTS Liberec
JF představil oblasti zájmu VÚTS, informoval o spolupráci se SRN, referoval o zkušenostech s vytvářením sítí podniků ve strojírenství i v textilním průmyslu. Na závěr shrnul problémy, které stojí v cestě intenzivnějšího rozvoje spolupráce, viz více

Diskuse:
Hlavními tématy diskuse byl poměr dělení výnosů z patentů (rozdíly mezi ČR a SRN), dále spolupráce mezi českými a německými univerzitami (MŠMT takové projekty podpoří). Debatovalo se o příčinách historicky nejnižšího počtu podávaných patentů v ČR a také o 7. rámcovém programu EU, kde by měl vzniknout prostor pro rozvoj spolupráce.

Závěry sekce shrnul Dr. Donath:
Obě strany, jak česká, tak německá, mají stejný problém, a sice, že invence obtížně přecházejí ke komerčnímu využití. Je třeba vychovávat studenty k přemýšlení o aplikaci vynálezů v praxi. Dr. Donath konstatoval velkou škálu možných pohledů na problematiku inovací – na fóru zazněly pohledy globální (Ruile) i regionální (Steinbach). Univerzity zítřka musí být flexibilní, kreativní a musí se věnovat VaV. Malé a střední podniky by se měly angažovat v klastrech, kde mohou najít lepší zázemí. Před vědeckotechnickými parky je velký úkol – hledat řešení pro podporu naznačených cílů. Internacionalizace VaV je nevyhnutelná.

E. Rost vyzvala ke vzájemným kontaktům v rámci výzkumných sítí a jednání hodnotila jako velmi zajímavé.

Současně probíhaly od 10 – 17 hodin konzultace připravovaných česko-německých projektů v místnosti č. 220, 2. patro. Další informace byly k dispozici v Informačním centru INOVACE 2006.

Od 18.00 se uskutečnilo neformální setkání účastníků této sekce v Klubu techniků.
Zúčastnilo se ho 50 zahraničních a tuzemských odborníků.

Fotogalerie – 6. 12. 2006
- německá část

Zpracovali: V. Mísařová, I. Němečková, R.Schmidt, P. Švejda

Fotogalerie: P. Dlouhý

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.