"Ochrana průmyslového vlastnictví"
Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 1. 6. 2005


Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již pošesté. Zúčastnilo se jej 25 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem,vědeckotechnických parků, regionálních hospodářských komor a patentoví zástupci.

Seminář vzal na vědomí informace:
 • Ochrana průmyslového vlastnictví - aktuální informace - J. Kratochvíl (ÚPV, - více
 • Patentová ochrana v Evropě - informace pracovníka Evropského patentového úřadu (EPO) - H. Krestel - více
 • Příprava Národní inovační politiky - P. Švejda (AIP ČR, z.s.) více www.aipcr.cz, graf a tabulka Cena inovace roku v letech 1996 - 2004
 • Technologický profil ČR - J. Kofroň (AIP ČR, z.s.) - více www.techprofil.cz; www.aipcr.cz
 • KISA - Knowledge Intensive Service Activity - P. Dlouhý (AIP ČR, z.s.) - více
Závěry semináře:

a) k předneseným tématům:
 • oceněna úloha ÚPV v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví s ohledem na jeho aktivity v oblasti činností ve vztahu k WIPO, EU a národním partnerům, včetně opatření ÚPV k posílení patentování a vymáhání práv v ČR, aktuální informace umístěny na www.upv.cz
 • oceněn přístup ČR k Evropské patentové úmluvě a aktivní úloha ÚPV v oblasti digitalizace patentových fondů
 • oceněna kvalitní informace EPO o službách poskytovaných členským zemím úmluvy
 • zlepšit průmyslově-právní ochranu výsledků VaV v ČR, zvýšit počet patentů a přijmout opatření k zajištění těchto cílů v připravovaných programech VaV a inovací v ČR
 • uveřejněna Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období 2005 - 2008 v mimořádném čísle/2005 časopisu Inovační podnikání a transfer technologií
 • příprava Národní inovační politiky na období 2005 - 2010 do konce června 2005 pro jednání vlády ČR (podána informace o 4 částech dokumentu, návaznostech na Strategii hospodářského růstu - 5 pilířů a o 6 základních činnostech a projektech AIP ČR, z.s.)
 • potvrzen význam Technologického profilu ČR jako jednoho z nástrojů vyjadřujícího inovační potenciál ČR
  - databáze umístěna na domovské stránce www.techprofil.cz s průběžnou čtvrtletní aktualizací
  - CD ROM Technologický profil ČR (k dispozici na vyžádání verze 06 - rok 2004; připravovaná verze 07 - rok 2005) - roční aktualizace
 • potvrzena dostatečnost výzkumných prací pro aplikovaný výzkum ve špičkových oborech ČR, ale konstatován značný nedostatek v převodu těchto výsledků do realizace
 • KISA - Knowledge Intesive Service Activities (intenzivní znalostní aktivita ve službách) - výsledky studie OECD 2005 k inovacím ve službách v zemích OECD
b) vyplývající z diskuse:
 • Informace o patentech v Ruské federaci jsou uveřejňovány v INPADOCU (74 zemí vč. RF)
 • Důležité informace je možno nalézt na www.european-patent.office.org, www.espacenet.com, www.epoline.org
 • nedostatek vhodných projektů pro rozběh malých podniků v ČR
 • nedostatečnost podpůrných finančních prostředků k podpoře patentovatelnosti v ČR
 • neuvedené podmínky výsledků výzkumu a vývoje - průmyslově právní ochranu
 • publikovat v IP& TT č.3/2005 aktuální stav prací na ÚPV ve spolupráci s EPO (stávající stav a perspektiva) při ochraně průmyslového vlastnictví v rámci EU
 • intenzivně podporovat změnu podílu zakázkového výzkumu universit a pracovišť AV ČR s cílem zvýšit stávající velmi nízký podíl na řádově v desítkách %
 • dbát na zvýšení podílu VaV při přípravě projektů v rámci strukturálních fondů
 • zveřejnit všechny podmínky a cenové náklady pro přihlašování evropských patentů a mezinárodních přihlášek podávaných prostřednictvím Evropského patentového úřadu a Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)
 • zvýšit informovanost studentů univerzit o podmínkách a přínosech ochrany duševního vlastnictví (zahrnout do výuky bakalářského, magisterského a doktorandského studia)
 • připravit "třídník technologií" s jejich klasifikací (s využitím zkušeností WIPO, ÚPV a ČSÚ)
 • připravit "slovník" základních pojmů z oblasti VaV a inovací s jejich charakteristikou; dbát na dodržování těchto pojmů (poukázáno na terminologické rozpory v připravovaných dokumentech)
 • prezentovat ÚPV a oblast ochrany průmyslového vlastnictví na 12. ročníku INOVACE 2005, ve dnech 29. 11. - 2. 12. 2005, Praha
 • připravit 7. seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. v roce 2006 se zaměřením na zkušenosti z průmyslově-právních ochrany inovačních produktů, přihlášených v 10 ročnících soutěže o Cenu Inovace roku s pracovním názvem "Ochrana průmyslového vlastnictví a inovační produkt" v navrženém termínu 1. 6. 2006
Účastníci semináře mimo jiné děkují H. Krestel a J. Kratochvílovi za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři.

Cena Inovace roku v letech 1996 - 2004

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                   
Počet oslovených firem 87 117 138 278 302 352 368 355 311
Počet přihlášek 16 26 21 33 26 14 18 14 10
Počet oceněných 5 17 10 29 19 8 12 9 8
Cena Inovace roku 3 6 4 2 3 1 3 2 2
V Praze dne 1. 6. 2005
Zpracoval: Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR, z.s.

 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.