23. mezinárodní sympozium s výstavou INOVACE 2016

Čtvrtek 8. 12. 2016

Mezinárodní spolupráce ve VaVaI
Programy EUREKA a Eurostars

 

 

Odborná sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI - programy EUREKA a Eurostars byla zaměřena na tři hlavní tematické okruhy:

  • EUREKA klastrové projekty, jejich strategie, cíle a výsledky pro konkurenceschopnost evropského průmyslu;

  • EUREKA a Eurostars v Rakousku a Německu, možnosti a způsoby národního financování a služby poskytované zájemcům o přípravu projektů EUREKA a Eurostars;

  • EUREKA a Eurostars v České republice, současná podpora a spolufinancování z národních účelových prostředků, uvedení a výsledky úspěšných příkladů EUREKA network a Eurostars projektů.

Mimo zájmovou problematiku EUREKA a Eurostars byly prezentovány výzkumné a inovační aktivity Korejské republiky v Evropě a podpora malým a středním podnikům v České republice z hlediska ochrany jejich duševního vlastnictví a průmyslových práv.

Jednání sekce zahájil Karel Šperlink, prezident AIP CR, z.s. a vysoký představitel České republiky pro programy EUREKA a Eurostars. Zdůraznil, že EUREKA je účinný projektový nástroj na podporu evropského aplikovaného výzkumu a inovací. Následně předal moderování sekce Svatopluku Haladovi, národnímu expertu pro oba uvedené programy, který také uvedl úvodní prezentaci EUREKA program a naplňování jeho strategické cestovní mapy 2014-2020.

Svatopluk Halada, AIP ČR, z.s.
Prezentace

Vystoupení Oh-Cheon Kwona, ředitele korejského Centra pro výzkum a inovace se sídlem v Bruselu, bylo zaměřeno na představení činnosti Centra, jehož hlavním cílem je usnadňovat a podporovat všechny oblasti výzkumu a inovačního podnikání mezi Koreou a EU, a uvedlo také korejské ICT výzkumné a inovační aktivity v Evropě.

Oh-Cheon Kwon, KIC Brusel

Prezentace

V tematickém okruhu EUREKA klastrové projekty vystoupili Peter Herrmann, výkonný ředitel kanceláře CELTIC Plus, Marek Valdmann, ředitel BIC Ostrava s.r.o. a Karel Slavíček, odborný pracovník na Masarykově Univerzitě v Brně. Podrobně byly uvedeny aktivity a činnosti obou klastrových projektů CELTIC Plus a Euripides2 včetně termínů pro podávání návrhů projektů v roce 2017. Karel Slavíček, potom prezentoval dílčí projekt Wins@HI, v současnosti schválený v rámci klastrového projektu CELTIC Plus.

Peter Herrmann, CELTIC Plus Office
Prezentace

Marek Valdmann, BIC Ostrava, s.r.o., Euripides2
Prezentace

Karel Slavíček, MU Brno
Prezentace

Druhý tematický okruh EUREKA a Eurostars v Rakousku a Německu podrobně uvedl ve vystoupeních Kathariny Lehmeier a Iriny Slosar možnosti a způsoby národního financování v obou zemích a služby poskytované zájemcům o přípravu projektů EUREKA a Eurostars. Výzkumné a průmyslové organizace z obou zemí jsou velmi častými spoluřešiteli EUREKA a Eurostars projektů s českou účastí. Katharina Lehmeier oznámila připravované vyhlášení EUREKA dvoustranné výzvy mezi Německem a Českou republikou pro podávání network projektů. Německo v tomto případě bude mít poprvé k dispozici a možnost účelového financování EUREKA projektů.

Katharina Lehmeier, EUREKA projektová manažerka, German EUREKA Bureau, DLR, Německo

Prezentace

Irina Slosar, EUREKA a Eurostars národní koordinátorka, FFG, Rakousko

Prezentace

Tematický okruh EUREKA a Eurostars v České republice, současná podpora a spolufinancování z národních účelových prostředků, uvedení a výsledky úspěšných příkladů EUREKA network a Eurostars projektů zahrnul vystoupení Josefa Martince, národního koordinátora EUREKY a Eurostars v České republice, které bylo zaměřeno na současné možnosti financování EUREKY a Eurostars v České republice, informaci o národní infrastruktuře EUREKY a Eurostars a termínech nejbližších výzev pro podávání projektů. Martin Gregor, projektový manažer ICT HOLDING, s.r.o., prezentoval komerčně velmi úspěšný EUREKA network projekt E! 4497 SURFJET. Aleš Látr, manažer pro výzkum Symbiom, s.r.o., uvedl pět úspěšných Eurostars projektů, které připravila a řešila jeho společnost v období 2009-2016. Symbiom, s.r.o. je vůbec nejúspěšnější českou organizací, zúčastňující se na řešení Eurostars programu.

Josef Martinec, národní koordinátor EUREKY a Eurostars v ČR

Prezentace

Martin Gregor, projektový manažer ICT HOLDING, s.r.o.

Prezentace

Aleš Látr, manažer pro výzkum Symbiom, s.r.o.

Prezentace

V závěrečné části jednání vystoupila Eva Křováková, expert v oblasti rešerší průmyslových práv v Úřadu průmyslového vlastnictví. Prezentace byla zaměřena na problematiku malých a středních podniků a pomoc při prosazování práv duševního a průmyslového vlastnictví.

Eva Křováková, Úřad průmyslového vlastnictví
Prezentace

Závěry a shrnutí odborné sekce programy EUREKA a Eurostars, které se zúčastnilo téměř 40 odborníků z oblasti mezinárodní spolupráce v rámci programů EUREKA a Eurostars, provedl Peter Herrmann. Nejprve krátce charakterizoval všechna uvedená vystoupení. Déle zmínil, že významným rysem spolupráce pro program EUREKA je malá administrativní náročnost přípravy a podávání projektů ve srovnání s jinými mezinárodními programy VaVaI. Zároveň uvedl a charakterizoval finanční nástroje na národní úrovni, v rámci EUREKY a na úrovni Evropské unie. Cílené financování je hybnou silou pro podporu mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

Peter Herrmann, shrnutí sekce EUREKA a Eurostars
Prezentace

V samostatné odpolední části sekce se potom uskutečnila dvě další odborná mezinárodní setkání ve VaVaI.

Bělorusko - česká spolupráce

Setkání mezi Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. a delegací z Běloruska, které bylo připraveno formou kulatého stolu. V jeho průběhu byla podána informace o výsledcích činnosti zúčastněných organizací a diskutovány některé náměty spolupráce pro další období. Účastníci navázali na úvodní setkání dne 6. 12. 2016, jehož se zúčastnilo také MŠMT. Toto setkání se uskutečnilo v rámci činnosti Česko-běloruského inovačního centra.

Zástupkyně přítomných běloruských organizací informovaly o dosažených výsledcích ve vědeckotechnické a inovační spolupráci obou zemí. Byla potvrzena doporučení pro další etapu Česko – běloruské vědeckotechnické, průmyslové a obchodní spolupráce do roku 2020, s aktualizací navržených úkolů na rok 2017. Pozornost se kromě jiného soustředí na spolupráci vědeckotechnických parků (Minsk, Grodno,…), materiálový výzkum a vývoj a oblast ICT. Do 31. 1. 2017 bude potvrzen program spolupráce na rok 2017 v souladu s projednanými záměry.

Druhé odborné jednání bylo v rámci

Rusko - česká spolupráce

Zástupce Mendělejevovy univerzity G. G. Kagramov informoval o vědeckých a technických principech a inovacích v membránové technologii.

Prezentace


Fotogalerie

Zpracovali: S. Halada, I. Němečková, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.