STANOVY

Asociace inovačního podnikání České republiky, z. s.

Hlava I

Název, sídlo a cíl činnosti

Článek 1

Název a sídlo společnosti

 1. Společnost vyvíjí činnost pod názvem:
  Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
 2. Společnost používá zkratku: AIP ČR, z.s.
 3. Sídlem společnosti je Praha
 4. Adresa společnosti: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
 5. V mezinárodním styku vystupuje AIP ČR, z.s. pod těmito názvy a zkratkami:
  • Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic
   anglická zkratka: AIE CR
  • Assoziation der Innovativen Unternehmen der Tschechischen Republik
   německá zkratka: AIU CR
  • Associacia Innovacionnovo Predprinimatelstva Češskoj Respubliky
   ruská zkratka: AIP ČR, z.s.

Článek 2

Právní forma

 1. Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. je samostatnou právnickou osobou.
 2. Asociace byla založena jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. Podle § 3045 odst. 1 obč. zák. č. 89/2012 Sb. se ode dne 1. ledna 2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. obč. zák.

Článek 3

Účel a cíl činnnosti

 1. Hlavní činností AIP ČR, z.s. je:
  • Výzkum a vývoj v oblasti inovačního podnikání, tj. výzkumu, vývoje a inovací, transferu technologií, nových materiálů a technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh, a to za respektování pravidel rámce společenství Evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.
 2. Veškerá další činnost AIP ČR, z.s. je zaměřena k podpoře a rozvoji hlavní činnosti a spočívá zejména v:
  1. zabezpečování výměny zkušeností při rozvoji inovačního podnikání v činnosti členů AIP ČR, z.s. a dalších tuzemských a zahraničních partnerů v rámci Systému inovačního podnikání v ČR;
  2. zajišťování součinnosti s ústředními orgány státní správy a s Parlamentem ČR v oblasti inovačního podnikání; předkládání návrhů podpůrných programů v oblasti inovačního podnikání a po dohodě s nositeli schválených programů v zajišťování jejich průběhu a hodnocení;
  3. spolupráci se strategickými partnery v oblasti inovačního podnikání a ve výjimečných případech se stává členem tuzemských právnických osob, významně napomáhajících rozvoji inovačního podnikání v České republice;
  4. získávání institucí a osobností včetně členů vlády a poslanců, představitelů organizací výzkumu, vývoje a inovací, průmyslu, podnikatelů, regionálních orgánů, komor, bank a dalších zainteresovaných subjektů pro rozvoj inovačního podnikání;
  5. návrhy legislativních a organizačních opatření pro oblast inovačního podnikání; propagování této myšlenky ve sdělovacích prostředcích; vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií;
  6. zajišťování součinnosti s podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy;
  7. podílení se na přípravě odborníků v oblasti inovační podnikání;
  8. zajišťování výzkumné, vzdělávací, poradenské, informační, ediční, studijní a vydavatelské činnosti v oblasti inovačního podnikání;
  9. zajišťování činnosti Informačního centra pro inovace a transfer technologií AIP ČR, z.s., Inovační agentury AIP ČR, z.s., Centra výzkumu a vzdělávání AIP ČR, z.s., Mezinárodního inovačního centra ČR a Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s. včetně účasti na výstavách, veletrzích, konferencích, sympoziích a seminářích;
  10. zabezpečování soutěže o Cenu Inovace roku;
  11. vytváření předpokladů pro vznik rizikového kapitálu, předkládání návrhů pro financování technologických a inovačních projektů;
  12. zabezpečování činnosti v oblasti inovačního podnikání:
   • členství a partnerství v tuzemských a mezinárodních nevládních organizacích, zabývajících se problematikou výzkumu, vývoje a inovací
   • koordinace zahraničních aktivit subjektů, které se podílejí na rozvoji inovačního podnikání
   • příprava, realizace a hodnocení projektů v rámci mezinárodní vědeckotechnické spolupráce
   • přístup k mezinárodním programům.

Článek 4

Formy činnosti

 1. Formy činnosti AIP ČR, z.s. pro provádění aktivit uvedených v článku 3 bod 1 a 2 jsou:
  1. Aktivní účast delegovaných zástupců členů a partnerů AIP ČR, z.s. v rámci odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích ČR;
  2. Výzkumně-vývojová činnost při řešení projektů;
  3. Provoz domovské stránky AIP ČR, z.s.;
  4. Provoz domovské stránky Technologický profil ČR;
  5. Aktivní účast delegovaných členů AIP ČR, z.s. v pracovních týmech AIP ČR, z.s., zřizovaných pro zabezpečování úkolů AIP ČR, z.s. zasedáním AIP ČR, z.s.;
  6. Aktivní účast členů AIP ČR, z.s. při zabezpečování mezinárodní spolupráce;
  7. Pořádání a spolupořádání odborných setkání (konference, sympozia, semináře, veletrhy, výstavy aj.);
  8. Oceňování inovačních produktů;
  9. Provádění poradenské, expertizní, vzdělávací, ediční a vydavatelské činnosti;
  10. Reklamní a propagační činnost.

Hlava II

Členství, práva a povinnosti členů

Článek 5

Členství a jeho vznik

 1. Zakládajícími členy AIP ČR, z.s. jsou Společnost vědeckotechnických parků ČR a Česká společnost pro nové materiály a technologie. Každý ze zakládajících členů deleguje pro činnost AIP ČR, z.s. až tři osoby, mezi nimi zpravidla svého prezidenta.
 2. Dalšími členy AIP ČR, z.s. jsou právnické osoby, které s ní sjednají Dohodu o součinnosti při rozvoji inovačního podnikání v podmínkách ČR. Každý z dalších členů deleguje pro činnost AIP ČR, z.s. až dvě osoby.
 3. Členský příspěvek a úhradu nákladů za služby za své delegované členy uhradí uvedené Společnosti a další subjekty ve schválené výši na účet AIP ČR, z.s. nejpozději do 30. dubna běžného roku.

Článek 6

Práva a povinnosti členů AIP ČR, z.s.

 1. Práva členů AIP ČR, z.s.
  • delegovat svého zástupce do orgánů AIP ČR, z.s., rad, komisí a pracovních týmů AIP ČR, z.s.;
  • podílet se na činnosti AIP ČR, z.s.;
  • být informován o všech aktivitách AIP ČR, z.s.;
  • využívat informační, poradenské, vzdělávací, expertizní, vydavatelské, propagační, reklamní aj. služby poskytované AIP ČR, z.s.;
  • volit prostřednictvím svého zástupce;
  • podávat návrhy a hlasovat o návrzích ostatních členů AIP ČR, z.s.;
  • využívat členské výhody;
 2. Povinnosti členů AIP ČR, z.s.
  • dodržovat stanovy AIP ČR, z.s.;
  • platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky a příspěvky za služby;
  • určit zodpovědného pracovníka pro oficiální styk s orgány AIP ČR, z.s.;
  • všestranně podporovat činnost AIP ČR, z.s., poskytovat potřebné údaje o své organizaci, sloužící pro tvorbu statistických údajů, používaných pro prezentaci výsledků činnosti členů i AIP ČR, z.s. ve vztahu k orgánům státní správy a jejich složek;
  • plnit úkoly, vyplývající z uzavřené Dohody;
  • řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly;
  • hájit zájmy a poslání AIP ČR, z.s..

Článek 7

Ochrana dat členů

 1. Orgány AIP ČR, z.s. mohou využívat údajů uvedených v Dohodě po jejím oboustranném podpisu.

Článek 8

Zánik členství

 1. Členství v AIP ČR, z.s. zaniká:
  • oznámením člena o ukončení členství;
  • zánikem člena – subjektu;
  • vyloučením člena z AIP ČR, z.s. ze závažných důvodů.
 2. Závažným důvodem pro vyloučení je neplacení členských příspěvků po dobu přesahující 12 měsíců po termínu placení příspěvků na běžný rok (30. 4.) a rovněž závažné porušení stanov AIP ČR, z.s.. O vyloučení rozhoduje vedení AIP ČR, z.s. hlasováním. Proti vyloučení se může člen odvolat k nejvyššímu orgánu AIP ČR, z.s. – zasedání.

Hlava III

Organizační struktura a působnost orgánů

Článek 9

Organizační struktura

 1. Organizační struktura AIP ČR, z.s. je vybudována na principu dobrovolnosti, demokracie a vzájemné spolupráce.

  Organizační strukturu AIP ČR, z.s. tvoří:
  • Zasedání AIP ČR, z.s.;
  • Vedení AIP ČR, z.s.;
  • Sekretariát AIP ČR, z.s.;
  • Informační centrum pro inovace a transfer technologií AIP ČR, z.s.;
  • Inovační agentura AIP ČR, z.s.;
  • Centrum výzkumu a vzdělávání AIP ČR, z.s.;
  • Mezinárodní inovační centrum ČR;

Článek 10

Zasedání AIP ČR, z.s.

 1. Zasedání AIP ČR, z.s. je nejvyšším orgánem AIP ČR, z.s.. Právo účasti na jeho jednání mají všichni členové AIP ČR, z.s. prostřednictvím delegovaných osob – za každého zakládajícího člena se zasedání mohou účastnit a hlasovat na něm až tři osoby, za každého dalšího člena pak až dvě osoby.
 2. Schvaluje:
  • stanovy AIP ČR, z.s., jejich změny a doplňky;
  • jednací a volební řády AIP ČR, z.s.;
  • plán činnosti, rozpočet AIP ČR, z.s. a ceník služeb AIP ČR, z.s..
 3. Volí prezidenta a generálního sekretáře AIP ČR, z.s. na období čtyř let; opětovná volba je možná.
 4. Přijímá:
  • zprávu o činnosti za uplynulé období;
  • zprávu o hospodaření za uplynulé období, stejně jako účetní závěrku, pokud se její sestavení vyžaduje a rozhoduje o hospodářském výsledku za uplynulé účetní období. Při rozhodování o hospodářském výsledku je zasedání povinno respektovat zásady, uvedené v článku 13 bod 4;
 5. Ustavuje:
  • sekretariát AIP ČR, z.s.;
  • odborné komise, rady, pracovní a projektové týmy.
 6. Stanovuje:
  • výši ročních příspěvků a výši úhrady nákladů na služby členů AIP ČR, z.s..
 7. Rozhoduje:
  • o zániku AIP ČR, z.s. a způsobu majetkového vypořádání po zániku.
 8. Zasedání AIP ČR, z.s. řídí prezident AIP ČR, z.s.. Je svoláváno nejméně jednou ročně, případně mimořádně, po svolání statutárním orgánem AIP ČR, z.s..

Článek 11

Vedení AIP ČR, z.s.

 1. Vedení AIP ČR, z.s. je výkonným orgánem AIP ČR, z.s.. Jeho jednání řídí prezident AIP ČR, z.s.. Plní tyto hlavní funkce:
  • svolává Zasedání AIP ČR, z.s.;
  • koordinuje činnost subjektů inovačního podnikání v období mezi zasedáními AIP ČR, z.s.;
  • projednává a uzavírá Dohody o součinnosti při rozvoji inovačního podnikání s tuzemskými a zahraničními partnery a provádí kontrolu jejich plnění včetně schválení případného ukončení činnosti členů AIP ČR, z.s..
 2. Vedení AIP ČR, z.s. tvoří osoby, které delegují členové AIP ČR, z.s.. Každý člen AIP ČR, z.s. má právo delegovat do vedení jednu osobu. Dalšími členy vedení jsou z titulu své funkce prezident AIP ČR, z.s. a generální sekretář AIP ČR, z.s.. Vedení se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.
 3. Statutárním orgánem je prezidium AIP ČR, z.s., které tvoří prezident a generální sekretář. Každý z nich je oprávněn zastupovat AIP ČR, z.s. samostatně.

Článek 12

Sekretariát AIP ČR, z.s.

 1. Sekretariát AIP ČR, z.s. je ustavován zasedáním AIP ČR, z.s..
 2. Za činnost sekretariátu zodpovídá generální sekretář, který řídí činnost AIP ČR, z.s. v období mezi zasedáními AIP ČR, z.s. a poradami vedení AIP ČR, z.s..
 3. Generální sekretář AIP ČR, z.s. zodpovídá za činnost Informačního centra pro inovace a transfer technologií AIP ČR, z.s. (ICITT), Inovační agentury AIP ČR, z.s. (IA), Centra výzkumu a vzdělávání AIP ČR, z.s. (CVV), Mezinárodního inovačního centra ČR (MIC), odborných komisí, pracovních a projektových týmů
  a) ICITT zabezpečuje informační systém inovačního podnikání v ČR
  b) IA zabezpečuje přípravu, realizaci a vyhodnocování projektů výzkumu, vývoje a inovací
  c) CVV zabezpečuje výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti inovačního podnikání
  d) MIC vytváří podmínky pro využití výsledků VaV na tuzemském a zahraničním trhu Projekty v rámci ICITT, IA, CVV a MIC zajišťují manažeři projektů AIP ČR, z.s..
 4. Sekretariát zabezpečuje výkonné funkce AIP ČR, z.s..

Hlava IV

Zásady hospodaření a členské příspěvky

Článek 13

Finanční a ostatní hospodaření

 1. Finanční a ostatní hospodaření AIP ČR, z.s. se řídí právními předpisy platnými v České republice a rozpočtem schváleným orgány AIP ČR, z.s..
 2. Činnost AIP ČR, z.s. je financována z jejích příjmů, sdružených na společném bankovním kontu, převoditelných z roku na rok. Tyto příjmy se vytvářejí z členských příspěvků a úhrady nákladů za služby, subvencí, darů, dotací a vlastní činnosti.
 3. Část příjmů je využívána na financování sekretariátu.
 4. S ohledem na povahu AIP ČR, z.s. a charakter její činnosti, je AIP ČR, z.s. povinna řídit se níže uvedenými zásadami a tyto zachovávat, stejně jako kladný hospodářský výsledek reinvestovat do činností ve výzkumu a vývoji:
  • hospodářské a nehospodářské činnosti AIP ČR, z.s. jsou v rámci AIP ČR, z.s. účelně odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských (včetně povinnosti využít zisk z nehospodářských činností pouze k těmto činnostem);
  • povinnost reinvestice veškerého zisku do činností ve výzkumu a vývoji;
  • subjekty, vykonávající hospodářské aktivity, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt – AIP ČR, z.s. např. jako členové nebo podílníci nemají žádný přednostní přístup k výzkumné infrastruktuře tohoto subjektu – AIP ČR, z.s., nebo k výsledkům, vytvořeným tímto subjektem.
 5. Majetek AIP ČR, z.s. tvoří hmotné statky a finanční prostředky. AIP ČR, z.s. s tímto majetkem hospodaří a do jeho výše ručí za své závazky vůči jiným subjektům.
 6. Činnost AIP ČR, z.s. je financována:
  • z přínosů ze společného majetku členů svěřeného do správy AIP ČR, z.s.;
  • z podílu na zisku ze společných akcí členů organizovaných v AIP ČR, z.s. s cílem zabezpečit její ekonomickou soběstačnost;
  • z členských příspěvků a úhrady nákladů za služby členů AIP ČR, z.s.;
  • z prostředků získaných na smluvním základě;
  • z dotací, subvencí a darů od jiných subjektů.
 7. Za správné finanční hospodaření AIP ČR, z.s. zodpovídá generální sekretář AIP ČR, z.s..

Článek 14

Členské příspěvky

 1. Výši členských příspěvků a úhrady nákladů za služby členů AIP ČR, z.s. na jednotlivé roky schvaluje zasedání AIP ČR, z.s..
 2. Členové AIP ČR, z.s. platí členský příspěvek a úhradu nákladů za služby na daný rok jedenkrát ročně, a to nejpozději do 30. dubna.
 3. Členské příspěvky převádějí členové na bankovní konto AIP ČR, z.s. bankovním převodem na základě faktury nebo je možné zaplatit v hotovosti v sekretariátu AIP ČR, z.s..

Hlava V

Závěrečná ustanovení

Článek 15

Mezinárodní spolupráce

 1. AIP ČR, z.s. se aktivně účastní práce v mezinárodních nevládních organizacích zaměřených obdobně. Podmínky členství AIP ČR, z.s. v těchto organizacích nesmějí být v rozporu s Ústavou České republiky a platnými zákony.

Článek 16

Mezinárodní spolupráce

 1. Tyto Stanovy byly přijaty zasedáním AIP ČR, z.s. dne 5. 12. 2014 a zcela nahrazují stanovy dosavadní ze dne 21. 6. 2010 a registraci stanov provedenou Ministerstvem vnitra ČR ke dni 23. 6. 1993.

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.